اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی و با طرح دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه آماری تحقیق را 20 نفر از دوچرخه‌سواران (دوچرخه‌سواران نخبه= 10 نفر، دوچرخه‌سواران تفریحی = 10 نفر) در استان تهران با دامنه سنی 20-30 سال بودند. در این تحقیق پروتئین‌های سلول کلارا و سورفکتنتD بعد از یک جلسه فعالیت استقامتی با شدت 70-80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت 30 دقیقه اندازه‌گیری شد. پس از مداخله‌های تحقیقی، سطوح سرمی پروتئین سلول کلارا و پروتئین سورفکتنت D بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (سن، قد و وزن) و آمار استنباطی (تی مستقل و وابسته) با کمک نرم‌افزار Spss نسخه 25 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد غلظت سرمی سلول کلارا بعد از مداخله تمرینی در هر دو گروه دوچرخه‌سواران نخبه و تفریحی افزایش معنی‌داری داشت. همچنین مقادیر سرمی پروتئین سورفکتنتD پس مداخله تمرینی فقط در گروه دوچرخه‌سواران نخبه افزایش معنی‌داری داشت. نتایج تحقیق نشان داد، احتمالاً یک جلسه فعالیت استقامتی باعث افزایش حاد مقادیر سرمی پروتئین‌های کلارا و سورفکتنت D در ورزشکاران می‌شود.

کلیدواژه‌ها