اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی و با طرح دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه آماری تحقیق را 20 نفر از دوچرخه‌سواران (دوچرخه‌سواران نخبه= 10 نفر، دوچرخه‌سواران تفریحی = 10 نفر) در استان تهران با دامنه سنی 20-30 سال بودند. در این تحقیق پروتئین‌های سلول کلارا و سورفکتنتD بعد از یک جلسه فعالیت استقامتی با شدت 70-80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت 30 دقیقه اندازه‌گیری شد. پس از مداخله‌های تحقیقی، سطوح سرمی پروتئین سلول کلارا و پروتئین سورفکتنت D بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (سن، قد و وزن) و آمار استنباطی (تی مستقل و وابسته) با کمک نرم‌افزار Spss نسخه 25 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد غلظت سرمی سلول کلارا بعد از مداخله تمرینی در هر دو گروه دوچرخه‌سواران نخبه و تفریحی افزایش معنی‌داری داشت. همچنین مقادیر سرمی پروتئین سورفکتنتD پس مداخله تمرینی فقط در گروه دوچرخه‌سواران نخبه افزایش معنی‌داری داشت. نتایج تحقیق نشان داد، احتمالاً یک جلسه فعالیت استقامتی باعث افزایش حاد مقادیر سرمی پروتئین‌های کلارا و سورفکتنت D در ورزشکاران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a cycling endurance activity on serum concentrations of surfactant D and Clara proteins

نویسندگان [English]

  • ramin mansouri
  • Zahra Nazari
  • Samaneh safarihassanabadi
  • Ebrahim Bararpour
University
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of a cycling endurance activity on serum concentrations of surfactant D and Clara proteins. The present study was a quasi-experimental study with two stages of pre-test and post-test. The statistical sample of the research was 20 cyclists (elite cyclists = 10 people, recreational cyclists = 10 people) in Tehran province with an age range of 20-30 years. In this study, Clara cell and surfactant D proteins were measured after one session of endurance activity with an intensity of 70-80% of maximum oxygen consumption for 30 minutes. After research interventions, serum levels of Clara cell protein and surfactant D protein were assessed. Data analysis was performed using descriptive statistics (age, height and weight) and inferential statistics (Independent and dependent t-test) using Spss software version 25. Findings showed that the serum concentration of Clara cell after training intervention was significantly increased in both groups of elite and recreational cyclists. Also, serum levels of D-surfactant protein increased significantly after training intervention only in elite cyclists. The results showed that one session of endurance activity may increase the serum levels of Clara and surfactant D proteins in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clara proteins
  • Surfactant D
  • Endurance activity
  • Elite cyclists
  • Recreational cyclists