بررسی تاثیر تعامل استرس محدودیت حرکتی و دویدن روی تردمیل بر یادگیری و حافظه ی فضایی و سطح سرمی کورتیکوسترون رت های صحرایی نر ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

مقدمه: انواع مختلف استرس بر اکتساب و یادگیری، موثراست. هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر تمرین اجباری با تردمیل، اعمال استرس محدودیت حرکتی و اعمال استرس+تمرین باتردمیل بر یادگیری و حافظه‌فضایی و سطح سرمی کورتیکوسترون می‌باشد.
روش‌شناسی: رت‌ها به طور تصادفی در چهار گروه (10 رت در هر گروه) در معرض مداخله های تمرین با تردمیل، استرس محدودیت حرکتی، هر دو باهم و یا بدون مداخله به مدت چهار هفته قرار گرفتند. با استفاده از مازآبی‌موریس، آموزش و آزمون حیوانات طی چند مرحله، انجام گرفت. پس از آخرین جلسه، خونگیری مستقیم از بطن چپ به منظور سنجش کورتیزول انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد در گروه تمرین با تردمیل و نیز گروه استرس، میانگین مسافت طی شده برای رسیدن به سکو بیشتر از گروه کنترل بود (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of interaction immobility stress and forced running on a treadmill on learning and spatial memory and serum corticosterone levels in male Wistar rats

نویسنده [English]

  • AKRAM Molamohammadi
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose:
The aim of this study was to compare the effect of forced exercise with treadmill, immobility stress and imultaneous application of stress + treadmill exercise on learning and spatial memory and serum corticosterone levels.
Methodology:
Rats in four groups (10 rats in each group) were randomly exposed to treadmill exercise, immobilization stress, both together or without intervention for four weeks. Assessment of learning and spatial memory Performed using the Morris water maze device. After the last session, direct blood samples were taken from the left ventricle to measure cortisol.
Results:
The results showed that in the treadmill training group and also in the stress group, the average distance traveled to reach the platform was higher than the control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Learning
  • Memory
  • Cortisol
  • Treadmill