ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با آسیب بازیکنان لیگ بیس بال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه: تاثیر عوامل روان‌شناختی به طور روز افزونی در زمینه اجرای ورزشی، جلوگیری از آسیب‌‌دیدگی ورزشی، بازتوانی ورزشی و به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت استرس و اضطراب در رقابت ها مورد تایید تحقیقات مختلف قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تعیین اضطراب صفتی رقابتی بازیکنان بیس‌بال لیگ برتر ایران و بررسی ارتباط آن با آسیب دیدگی ورزشی در آن‌ها می‌باشد. روش: جامعه آماری پژوهش شامل 95 نفر از بازیکنان بیس‌بال مرد شرکت کننده در لیگ برتر بیس‌بال ایران بوده است که تعداد 79 نفر از آن‌ها مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ی اطلاعات شخصی، پرسش‌نامه‌ی اضطراب رقابتی ورزشی (SCAT) و پرسش‌نامه‌ی آسیب‌دیدگی‌های ورزشی استفاده شد. جهت توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و شاخص‌هایی گرایش مرکزی و جداول توزیع فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون T مستقل استفده شد. نتایج: نتایج نشان داد 9/58درصد از بازیکنان آسیب دیده از اضطراب کم، 1/41درصد آن‌ها از اضطراب رقابتی متوسطی برخوردار بوده اند و هیچکدام دارای اضطراب رقابتی بالا نبوده‌اند. در طرف مقابل تمامی بازیکنان آسیب ندیده(100درصد) دارای اضطراب رقابتی کم بوده اند. نتیجه‌‌گیری: نتایج تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بیس‌بال آسیب دیده و آسیب ندیده نشان داد. لذا به نظر می‌رسد اضطراب رقابتی ورزشی با آسیب‌دیدگی ورزشی در بازیکنان بیس‌بال لیگ برتر ایران ارتباط معناداری دارد.
واژگان کلیدی: اضطراب رقابتی ورزشی، بازیکنان بیس‌بال لیگ برتر، آسیب‌های ورزشی

کلیدواژه‌ها