ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با آسیب بازیکنان لیگ بیس بال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه: تاثیر عوامل روان‌شناختی به طور روز افزونی در زمینه اجرای ورزشی، جلوگیری از آسیب‌‌دیدگی ورزشی، بازتوانی ورزشی و به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت استرس و اضطراب در رقابت ها مورد تایید تحقیقات مختلف قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تعیین اضطراب صفتی رقابتی بازیکنان بیس‌بال لیگ برتر ایران و بررسی ارتباط آن با آسیب دیدگی ورزشی در آن‌ها می‌باشد. روش: جامعه آماری پژوهش شامل 95 نفر از بازیکنان بیس‌بال مرد شرکت کننده در لیگ برتر بیس‌بال ایران بوده است که تعداد 79 نفر از آن‌ها مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ی اطلاعات شخصی، پرسش‌نامه‌ی اضطراب رقابتی ورزشی (SCAT) و پرسش‌نامه‌ی آسیب‌دیدگی‌های ورزشی استفاده شد. جهت توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و شاخص‌هایی گرایش مرکزی و جداول توزیع فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون T مستقل استفده شد. نتایج: نتایج نشان داد 9/58درصد از بازیکنان آسیب دیده از اضطراب کم، 1/41درصد آن‌ها از اضطراب رقابتی متوسطی برخوردار بوده اند و هیچکدام دارای اضطراب رقابتی بالا نبوده‌اند. در طرف مقابل تمامی بازیکنان آسیب ندیده(100درصد) دارای اضطراب رقابتی کم بوده اند. نتیجه‌‌گیری: نتایج تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بیس‌بال آسیب دیده و آسیب ندیده نشان داد. لذا به نظر می‌رسد اضطراب رقابتی ورزشی با آسیب‌دیدگی ورزشی در بازیکنان بیس‌بال لیگ برتر ایران ارتباط معناداری دارد.
واژگان کلیدی: اضطراب رقابتی ورزشی، بازیکنان بیس‌بال لیگ برتر، آسیب‌های ورزشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between competitive trait anxiety and injury of Iranian baseball league players

نویسندگان [English]

  • Mohammad hosein Archin 1
  • Mohsen Bagherzadeh 2
  • hassan gharayagh zandi 3
1 Master of Pathology and Corrective Movements, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Sports Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Sport psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The influence of psychological factors in the field of sports performance, prevention of sports injuries, sports rehabilitation and as an effective tool for managing stress and anxiety in competitions has been increasingly approved by various researches. The aim of this study was to determine the competitive trait anxiety of baseball players in the Iranian Premier League and to investigate its relationship with sports injuries in them.
Method: The statistical population of the study included 95 male baseball players participating in the Iranian Baseball Premier League, 79 of whom were tested. The personal information questionnaire, Competitive Sports Anxiety Questionnaire (SCAT) and Sports Injury Questionnaire were used to collect research data. To describe the data, descriptive statistics and indicators of central orientation and frequency distribution tables were used and in inferential statistics, independent t-test was used.
Results: The results showed that 58.9% of the injured players had low anxiety, 41.1% of them had moderate competitive anxiety and none of them had high competitive anxiety. On the other hand, all uninjured players (100%) had low competitive anxiety.
Conclusion: The results showed a significant difference between the mean scores of competitive sports anxiety of injured and uninjured baseball players. Therefore, it seems that competitive sports anxiety has a significant relationship with sports injuries in Iranian Premier League baseball players.
Keywords: Competitive sports anxiety, Premier League baseball players, sports injuries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive sports anxiety
  • Premier League baseball players
  • sports injuries