راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی دانشگاه ایلام

2 گروه اموزشی دانشگاه تهران

3 گروه اموزشی دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب کارشناسی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع زمینه‌یابی ـ توصیفی تحلیلی بوده و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام 60 نفر و ادارات گردشگری و میراث فرهنگی به تعداد 80 نفر بودند (140 N=). نمونه آماری به روش کل شمار برآورد شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی صوری آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن برابر با (88/0 =α) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با از آزمون‌های آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که گردشگری ورزشی استان ایلام دارای 12 نقطه قوت، 12 ضعف، 11 فرصت و 12 تهدید می‌باشد که پس از تحلیل داده‌ها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص شد، گردشگری ورزشی استان ایلام در موقعیت WT قرار دارد.
واژگان کلیدی: استراتژی، برنامه‌ریزی استراتژیک، گردشگری، گردشگری ورزشی.

کلیدواژه‌ها