راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی دانشگاه ایلام

2 گروه اموزشی دانشگاه تهران

3 گروه اموزشی دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب کارشناسی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع زمینه‌یابی ـ توصیفی تحلیلی بوده و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام 60 نفر و ادارات گردشگری و میراث فرهنگی به تعداد 80 نفر بودند (140 N=). نمونه آماری به روش کل شمار برآورد شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی صوری آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن برابر با (88/0 =α) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با از آزمون‌های آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که گردشگری ورزشی استان ایلام دارای 12 نقطه قوت، 12 ضعف، 11 فرصت و 12 تهدید می‌باشد که پس از تحلیل داده‌ها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص شد، گردشگری ورزشی استان ایلام در موقعیت WT قرار دارد.
واژگان کلیدی: استراتژی، برنامه‌ریزی استراتژیک، گردشگری، گردشگری ورزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sports tourism development strategies

نویسندگان [English]

  • hamed karimi 1
  • mohammad amere 2
  • iman hassandvand 2
  • kazem seyfpour 3
1 Department of Ilam University
2 Department of Education, University of Tehran
3 Department of Payame Noor University, Tehran, South Center and Bachelor
چکیده [English]

Objective of researching the regulated situation of sports tourism development strategies in Ilam province.Today you can do research in the form of descriptive-analytical geology and regionally.The statistical population of the study included all managers and experts of sports and youth departments of Ilam province 60 people and tourism and cultural heritage departments of 80 people.(140 = n ). Statistical sample with general method of estimating the number of brothers. Data collection tool is a researcher allocating a questionnaire, which has a formal validity of 12 designated sports management professors, and finally you can calculate with (α = 0.88).Using SPSS software version 23, by referring to the eastern provinces, by referring to the international provinces, the province of 12 minutes, January 12, 12 minutes and 12 minutes, you can ask your questions so that they can ask as Use one of the services of their doctors. it is possible
Keywords: Internet, Advertising, International Advertising, Tourism, Sports Sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • strategic planning
  • tourism
  • sports tourism