مقایسه تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی بر اساس نوع تولد(سزارین-طبیعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

چکیده:
مقدمه و هدف: هدف از مطالعه حاضر مقایسه تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی بر اساس نوع تولد(سزارین-طبیعی) بوده است.
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش کودکان 4 تا 6 ساله پسر مشغول آموزش در پیش دبستانی های شهرستان بروجرد در سال 1396 بودند. پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود و جهت گردآوری داده‌ها از آزمون برونینکس-اوزرتسکی(1978) استفاده گردید. بدین منظور 25 کودک متولد شده‌ی سزارین و 25 کودک متولد شده‌ی طبیعی پسر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت مقایسه مولفه های تبحر حرکتی در کودکان متولد شده به شیوه سزارین و طبیعی از آزمون آماری تحلیل واریانس چندگانه جهت تحلیل آماری استفاده شد.
نتایج: نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان داد در تمامی مولفه های تبحر حرکتی تفاوت معنادار در گروه های مورد نظر یافت نشد (0.735P=).
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد عوامل پس از تولد و آموزش سبب جبران پذیری در رشد حرکتی شده باشد.
کلمات کلیدی: تبحر حرکتی، کودکان پیش دبستانی، نوع تولد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of motor skills of preschool children with delivery type (cesarean, vaginal)

نویسنده [English]

  • amin moazaminezhad
چکیده [English]

Abstract
Introduction & Purpose: The purpose of this study was to compare the prevalence of motor skills in preschool children based on the type of birth (normal - cesarean section)
methodology: The statistical population of this study was children aged 4-6 years old who were in education in preschools in Boroujerd city in 2017. To this end, 50 boys of this age were studied and evaluated. 25 children born to cesarean section and 25 natural born children of Borujerd city were selected through available sampling. The study was of causal-comparative type and a Bruninx-Oseretsky test was made in 1978 used to collect information from the research. Statistical analysis of multiple and one-way variance analysis was used to analyze the components of motor skill in children born in cesarean section and normal.
Results: The results of multiple analysis of variance analysis showed that there was no significant difference in all the components of motor skill in experimental group (P = 0.735).
Conclusion: Post-birth and education factors seem to be responsible for motor development.
Keywords: cesarean section, motor skills, normal, preschool children, type of birth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cesarean section
  • motor skills
  • normal
  • preschool children
  • type of birth