تعیین و مقایسه تاثیر دو روش سنتی و مونته سوری بر فعالیت های ادراکی حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق تعیین و مقایسه تاثیر دو روش سنتی و مونته سوری بر فعالیت های ادراکی حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی است این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از حیث اجرا نیمه تجربی است جامعه آماری این پژوهش را کودکان دوره ابتدایی شهر خرم آباد تشکیل می‌دهد. و حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از نرم افزارG-POWER و حجم نمونه 36نفر انتخاب گردید. لازم است از بین آنها سه گروه 12 نفری به صورت تصادفی انتخاب می شوند.
روش شناسی: در این پژوهش سه گروه 12 نفری جهت تحقیق وجود دارد که در یکی از آنها برنامه آموزشی مونته سوری؛ در گروه دوم برنامه آموزشی سنتی و گروه سوم هم به صورت گروه کنترل تحقیق که دو گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه آموزش های لازم اجرا شد
نتایج : در دو گروه سنتی و مونته سوری تغییرات در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و این بدین معنی است که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته است تعادل دانش آموزان را بهبود ببخشد.
نتیجه گیری: در نتایج نشان داد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را بر مهارت های حرکتی ظریف داشته است. همچنین گروه تمرین سنتی نیز توانسته است اختلاف معنی داری با گروه کنترل ایجاد

کلیدواژه‌ها