تعیین و مقایسه تاثیر دو روش سنتی و مونته سوری بر فعالیت های ادراکی حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق تعیین و مقایسه تاثیر دو روش سنتی و مونته سوری بر فعالیت های ادراکی حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی است این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از حیث اجرا نیمه تجربی است جامعه آماری این پژوهش را کودکان دوره ابتدایی شهر خرم آباد تشکیل می‌دهد. و حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از نرم افزارG-POWER و حجم نمونه 36نفر انتخاب گردید. لازم است از بین آنها سه گروه 12 نفری به صورت تصادفی انتخاب می شوند.
روش شناسی: در این پژوهش سه گروه 12 نفری جهت تحقیق وجود دارد که در یکی از آنها برنامه آموزشی مونته سوری؛ در گروه دوم برنامه آموزشی سنتی و گروه سوم هم به صورت گروه کنترل تحقیق که دو گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه آموزش های لازم اجرا شد
نتایج : در دو گروه سنتی و مونته سوری تغییرات در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و این بدین معنی است که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته است تعادل دانش آموزان را بهبود ببخشد.
نتیجه گیری: در نتایج نشان داد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را بر مهارت های حرکتی ظریف داشته است. همچنین گروه تمرین سنتی نیز توانسته است اختلاف معنی داری با گروه کنترل ایجاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and comparing the effect of traditional and Montessori methods on perceptual motor activities of elementary school students

نویسندگان [English]

  • neda adibpour 1
  • Bahman Hasanvand 2
1 M.Sc., Motor Behavior, Azad University, Khorramabad Branch, Iran
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract:
Introduction and Objective: The purpose of this study is to determine and compare the effect of traditional and Montessori methods on perceptual motor activities of elementary school students. This research is applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of implementation. Abad forms. The sample size in this study was selected using G-POWER software and the sample size was 36 people. It is necessary that three groups of 12 people are selected randomly from them.
Methodology: In this study, there are three groups of 12 people for research, one of which is the Montessori training program; In the second group, the traditional training program and the third group as a research control group, in which the two experimental groups performed the necessary training sessions for 8 weeks and 3 sessions per week.
Results: In both traditional and Montessori groups, the changes in pre-test and post-test are significant and this means that both Montessori and traditional methods have been able to improve students' balance.
Conclusion: . The results showed that the Montessori group had the greatest impact on fine motor skills. Also, the traditional training group was able to create a significant difference with the control group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional method
  • Montessori
  • Perceptual motor activities