مقایسه تاثیر مداخلات مبتنی بر فعالیت حرکتی، مشارکت ورزشی، تبحر حرکتی و تعادل نوجوانان با اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی - رفتار حرکتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCH Faculty of Management & Economics-Department of Sport

3 استادیار ، گروه تربیت بدنی - رفتار حرکتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این تحقیق بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات گروه محور بر مهارت‌های حرکتی درشت و انگیزه مشارکت ورزشی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 8-10  ساله بود.
روش شناسی:  30 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند و گروه تجربی به مدت 8 هفته در تمرینات ورزشی و بازی گروه محور شرکت نمودند. قبل و بعد از 8 هفته، از هر دو گروه آزمون رشد حرکتی درشت الریخ که دارای دو خرده مقیاس جابجایی و کنترل شیء می باشد، و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی گرفته شد.
نتایج: نتایج آزمون t  نمره های تفاوت نشان داد که انجام تمرینات ورزشی و بازی گروه محور، تاثیر معنی داری بر هر دو خرده مقیاس رشد حرکتی درشت  و انگیزه مشارکت ورزشی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی دارد.
نتیجه گیری : به نظر می رسد تاکید بر گروه محور بودن تمرینات ورزشی و بازی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی، می تواند مهارت های حرکتی درشت آنان را ارتقا بخشده و انگیزه مشارکت ورزشی آنان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of interventions based on motor activity, sports participation, motor skills and balance in adolescents with developmental coordination disorder

نویسندگان [English]

  • Saman Pourmirzabeigi Naeini 1
  • A ghasemi 2
  • Keyvan Melanorozi 3
1 M.Sc., Department of Physical Education - Motor Behavior, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCH Faculty of Management & Economics-Department of Sport
3 Assistant Professor, Department of Physical Education - Motor Behavior, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of group-based training on gross motor skills and motivation for sports participation in children with developmental coordination disorder aged 10-8 years.
Methodology: 30 children with developmental coordination disorder were randomly divided into control and experimental groups and the experimental group participated in group-based exercise and play for 8 weeks. Before and after 8 weeks, both groups of tidal motor growth test, which has two subscales of displacement and object control, and a sports participation motivation questionnaire were taken.
Results: The results of t-test of difference scores showed that exercise and group-based play had a significant effect on both subscales of gross motor development and motivation for sports participation in children with developmental coordination disorder.
Conclusion: It seems that the emphasis on group-centered exercise and play in children with developmental coordination disorders can improve their gross motor skills and increase their motivation to participate in sports.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • developmental coordination disorder
  • gross motor skills
  • and motivation to participate in sports