اثر یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت و تعادل پویا و ایستای بازیکنان تنیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت، شیراز، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل ایستا و پویای بازیکنان تنیس بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان تنیس خاکی داوطلب 20 تا 34 ساله شهر تهران بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل پنج تمرین نیمه دراز و نشست، دراز و نشست با چرخش، پل از کنار، پل در حالت دمر و چهار مرحله از تمرینات تقویتی ناحیه پایین شکم بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات پیش آزمون، آزمودنی‌های گروه تجربی، به مدت شش هفته تمرین عضلات ثبات دهنده مرکزی را انجام دادند. از آزمون Y، آزمون ستاره و آزمون تعادل شارپند رومبرگ با چشمان باز به ترتیب برای سنجش کنترل قامت، تعادل پویا و تعادل ایستا استفاده شد. برای مطالعه معنی‌داری درون گروهی و بین گروهی در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون t همبسته و مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش معنی‌داری در میانگینهای فاصله دستیابی در آزمون تعادلی Y برای تمامی جهت‌ها وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق افزایش معنی‌داری در مقادیر تعادل ایستا و پویا پس از تمرینات ثبات مرکزی در گروه تجربی به نسبت گروه کنترل را نشان داد. می‌توان نتیجه گرفت که از تمرینات ثبات مرکزی بدن می‌توان برای افزایش تعادل بازیکنان تنیس استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a central body stability training program on static control and dynamic and static balance of tennis players

نویسندگان [English]

  • ramin mansouri 1
  • Zahra Nazari 2
  • Samaneh safarihassanabadi 3
  • Ebrahim Bararpour 4
1 University
2 University
3 University
4 University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of a central body stability training program on height control, static balance and dynamic tennis players. The statistical population of this study was men's tennis court volunteers aged 20 to 34 years in Tehran who were divided into two groups of 15 experimental and the control group by simple random sampling. The training program consisted of five semi-long and sitting exercises, lying and sitting with rotation, side bridge, back bridge and four stages of lower abdominal strengthening exercises. After collecting the pre-test information, the subjects in the experimental group performed central stabilization muscle exercises for six weeks. Y test, star test and Sharpand Romberg balance test with open eyes were used to measure height control, dynamic balance and static balance, respectively. To study the significance of intra - group and inter - group in pre - test and post - test, paired and independent t - test were used, respectively. The results showed that there is a significant increase in the means of achievement distance in the Y equilibrium test for all directions. The results also showed a significant increase in static and dynamic balance values after central stability exercises in the experimental group compared to the control group. It can be concluded that central body stability exercises can be used to increase the balance of tennis players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Static balance
  • Dynamic balance
  • Central stability exercises