مقایسۀ پرخاشگری و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ پرخاشگری و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر، علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دو و میدانی کاران زن و مرد نخبه ایرانی و عضو تیم ملی در سال 1399 بود. به همین منظور، نمونه آماری را 100 دو و میدانی کار نخبه (18 تا 30 سال) با میانگین سنی 4.120±23.26 با استفاده از نمونه گیری در دسترس تشکیل دادند (50 زن). برای سنجش پرخاشگری و خشم رقابتی از پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی ماکسول و موریس (CAAS) و برای سرسختی ذهنی، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد، گلبی و همکاران (SMTQ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد، بین دو و میدانی کاران زن و مرد در نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده مقیاس پایداری آن و نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگری و مؤلفۀ خشم آن تفاوت معناداری وجود دارد. در مقابل در مؤلفۀ های اطمینان و کنترل از متغیر سرسختی ذهنی و خرده مقیاس پرخاشگری از متغیر خشم رقابتی و پرخاشگری، بین ورزشکاران زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشد (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Competitive Aggressiveness and Anger and Mental Toughness of Iranian Male and Female Elite Track and Field Athletes

نویسندگان [English]

  • nastaran nasiree 1
  • Hilda Gholamian 2
  • Mahbobeh Gayornajafabadi, 3
1 127/5000 Master of Sports Psychology, Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Sport Psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Sport psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The present study aimed at comparing competitive aggressiveness and anger and mental toughness of Iranian male and female elite track and field athletes. Methodology: The current study was a causal-comparative one. The participants of the study were the total number of Iranian elite track and field athletes who were members of the national team in 2020. For this reason, the statistical sample was 100 elite track and field athletes (18 to 30 years old) with an average age of (23.26 ± 4.120) using available sampling (50 females). To measure competitive aggressiveness and anger Competitive Aggressiveness and Anger Scale (CAAS) of Maxwell & Moores has been applied, and Sheard, Golby et al.’s Sport Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) has been used to measure mental toughness. The collected data has been analyzed by means of Mann–Whitney U test. Results: The results of the study revealed a significant difference between male and female track and field athletes in the overall score of mental toughness and its subscale of constancy as well as the overall score of competitive aggressiveness and anger and its anger component. However, there was no significant difference between male and female athletes in the components of confidence and control of the mental toughness variable and aggressiveness subscale of the competitive aggressiveness and anger (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • Competitive Aggressiveness
  • Mental Toughness
  • Track and Field