اثر یک دوره برنامه ژیمناستیک رشدی بر رشد مهارت کودکان رشته ژیمناستیک در دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر یک دوره برنامه ژیمناستیک رشدی بر رشد مهارت کودکان رشته ژیمناستیک در دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی می باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش از کلیه دانش آموزان پسر سالم و غیر ورزشکار، پایه اول ابتدایی شهرستان تهران که در سال 99- 98 مشغول تحصیل می‌باشند تشکیل شده است. با استفاده از روش نمونه های در دسترس تعداد 30 نفر بر اساس پرسشنامه ویژگی‌های فردی انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون با استفاده از چک لیست آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 2016 به صورت تصادفی در 3 گروه 10 نفره جای داده شدند. گروه اول برنامه متناسب ژیمناستیک رشدی را در 8 هفته ی 2جلسه ای و هر جلسه 45 دقیقه انجام دادند. گروه دوم در این مدت فعالیت های تربیت بدنی در مدارس را انجام دادند و گروه سوم فعالیتی نداشت، در نهایت پس آزمون بعمل امد و نتایج ثبت گردید. با استفاده از آزمون K_S نرمال بودن توزیع ها بررسی شد و ازتحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه ها استفاده، همچنین سطح معناداری داده ها p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a period of developmental gymnastics exercises on the development of motor skills of children in the field of gymnastics

نویسندگان [English]

  • SARE BAK 1
  • Nasser Omidzadeh 2
1 Master student of corrective movements, Bu Ali Sina University of Hamadan
2 Master student of motor behavior in Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to study the effect of a developmental gymnastics program on the development of children 's gymnastics skills in primary school male students. Participants in this study consisted of all healthy and non-athlete male students in the first grade of elementary school in Tehran who are studying in 1998-99. Using the available sample method, 30 people were selected based on the Individual Characteristics Questionnaire, and after the pre-test, they were randomly divided into 3 groups of 10 using the Ulrich 2016 Coarse Motor Growth Test checklist. The first group performed a well-proportioned developmental gymnastics program in 8 weeks of 2 sessions, each session lasting 45 minutes. During this period, the second group performed physical education activities in schools and the third group did not perform any activities. Finally, a post-test was performed and the results were recorded. Using K_S test, the normality of the distributions was checked and analysis of covariance was used to compare the groups, and the significance level of the data was considered p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental gymnastics exercises
  • motor skills
  • children