بررسی رابطۀ باورهای قالبی جنسیتی با شکل‌گیری هویت فردی ورزشکاران نخبۀ زن فوتسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه باورهای قالبی جنسیتی با شکل گیری هویت فردی ورزشکاران نخبه زن فوتسال است. پژوهش از نظر ماهیت مساله و نوع هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل، کلیه بازیکنان نخبه لیگ برتر و تیم ملی فوتسال بانوان شهر تهران که بنابر اعلام فدراسیون فوتبال بانوان به تعداد 260 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران 152 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش گردآوری داده‌ها شامل: کتابخانه ای و میدانی بوده است. به منظور گردآوری داده‌ها، از دو پرسشنامه استاندارد هویت فردی بردبار (1391) و نقش جنسیتی بم (1974) استفاده شده است. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش، همچنین برای تحلیل داده‌ها، از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین باورهای قالبی جنسیتی با هویت اغتشاشی ورزشکاران نخبه زن فوتسال رابطه مستقیم وجود دارد، همچنین بین باورهای قالبی جنسیتی با هویت تعهدی ورزشکاران نخبه زن فوتسال رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between gender stereotypes and the formation of individual identity of elite female futsal athletes

نویسندگان [English]

  • Nadereh Dorodian 1
  • Fereshteh Afkari 2
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2 Educational Science Humanities Islamic Azad University North Tehran Branch Tehran Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between gender stereotypes and the formation of individual identity of elite female futsal athletes. The research was applied in terms of the nature of the problem and the type of purpose, and in terms of descriptive research method, it was correlational. The statistical population includes all the elite players of the Premier League and the national women's futsal team of Tehran, which according to the announcement of the Women's Football Federation is 260 people. Using Cochran's formula, a sample size of 152 people was considered. The method of data collection included: library and field. In order to collect data, two standard questionnaires of tolerant individual identity (2012) and Bam gender role (1974) were used. To describe the data from descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test to determine the normality of research variables and also to analyze the data, Multivariate regression and path analysis were used. The results showed that there is a direct relationship between gender stereotypes and the confusing identity of elite female futsal athletes, and also between gender stereotypes and the accrual identity of elite female futsal athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender stereotypes
  • Individual identity
  • Elite female futsal athletes