ارتباط آمادگی جسمانی با سلامت روانی و میزان تحلیل رفتگی کارکنان عملیاتی منطقه 1 سازمان آتش نشانی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشنای ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف  بررسی ارتباط آمادگی جسمانی با سلامت روانی و میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان عملیاتی منطقه 1 سازمان آتش نشانی تهران انجام شد. روش پژوهش، همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان عملیاتی منطقه 1 سازمان آتش نشانی تهران بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 237 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل آزمون های آمادگی جسمانی ایفرد، پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ (1972) و پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلچ  و جکسون (1985) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و با بهره گیری از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون های نرمالیتی، همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد میان آمادگی جسمانی و مولفه های آن، اعم از استقامت قلبی-عروقی، اسقامت اندام های فوقانی، استقامت عضلانی ناحیه تنه، چابکی و انعطاف پذیری با سلامت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین آمادگی جسمانی و مولفه های آن با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between physical fitness and mental health and the extent of burnout of operational staff of Region 1 of Tehran Fire Department

نویسندگان [English]

  • Morteza Fattahi 1
  • Hamid Sajjadi Hazaveh 2
1 Trend of Strategic Management in Sports Organizations, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Professor, Department of Sports Management, University of Tehran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between physical fitness and mental health and the rate of burnout of operational staff in Region 1 of the Tehran Fire Department. The research method was correlation and the statistical population of this study included the operational staff of Region 1 of Tehran Fire Department who were selected as a sample by cluster random sampling method using Cochran's formula. Data collection tools included the Efred Physical Fitness Test, the Goldberg Mental Health Questionnaire (1972), and the Maslach & Jackson (1985) Occupational Dysfunction Questionnaire. Data analysis was performed using SPSS24 software and descriptive and inferential statistical methods such as normality tests, Pearson correlation and regression. Findings showed that there is a positive and significant relationship between physical fitness and its components, including cardiovascular endurance, upper extremity endurance, trunk muscle endurance, agility and flexibility with mental health. Also, physical fitness and its components have a negative and significant relationship with burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical fitness
  • mental health
  • burnout analysis