رابطه سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی والد بر پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی واز نظر هدف کاربردی  است. در این پژوهش جامعه آماری شامل ... روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  استفاده شده است. برای جمع آوری داد هها از دو پرسشنامه استفاده شده است.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که بین سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری : نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که متغیر سلامت روان هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر بهبود  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی نقش اساسی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between mental health and emotional intelligence and t and life satisfaction of mothers on children hyperactive and normal

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Yaghoubzadeh 1
  • maryam karami 2
  • Mansoureh Mansoureh 3
1 M.Sc. Student of Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khorramabad, Iran
2 Master student, Department of Educational Sciences, Mazandaran University, Iran
3 M.Sc. Student, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The aim of this study is to investigate the relationship between mental health, emotional intelligence and parental satisfaction on the academic progress of hyperactive and normal children.
Methodology: The research method used is descriptive and correlational in terms of practical purpose. In this study, the statistical population included ... random sampling method of sample size was used based on Morgan table. Two questionnaires were used to collect data
Results: The results of this study showed that there is a relationship between mental health, emotional intelligence and parental satisfaction with the academic progress of hyperactive and normal children.
Conclusion: The results of this study show that the mental health variable of emotional intelligence and parental satisfaction plays an essential role in improving the academic achievement of hyperactive and normal children
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health Emotional Intelligence Satisfaction with parental life Achievement Hyperactive and normal children