رابطه سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی والد بر پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی واز نظر هدف کاربردی  است. در این پژوهش جامعه آماری شامل ... روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  استفاده شده است. برای جمع آوری داد هها از دو پرسشنامه استفاده شده است.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که بین سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری : نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که متغیر سلامت روان هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر بهبود  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی نقش اساسی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها