مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه سرسختی ذهنی و هوش هیجانی در کشتی گیران  مرد نخبه بزرگسال ایران است بدین منظور32 کشتی گیر آزاد کار نخبه و32کشتی گیر فرنگی کار نخبه کشور درسال 1393 به صورت دسترس انتخاب شدند که پرسشنامه های سرسختی ذهنی ورزشی( شیرد وگلبی )   وهوش هیجانی ورزشی سیبر یا شرینگ را تکمیل کردند.. .روش پژوهش فوق ازنظرنوع هدف ،کاربردی ومحتوی روش علی مقایسه ای می باشد .براساس یافته های حاصل از آزمون t مستقل  در سطح معناداری 05/0بین سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه ، رابطه معنا داری وجود نداردهمچنین  بین میانگین مهارت های اجتماعی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ((p=</5 میانگین سرسختی ذهنی ، خودانگیزی، و همدلی فرنگی کاران از آزادکاران بیشتر است، اما در سایر متغیرها  (مهارت های اجتماعی ، خود کنترلی ، خودآگاهی  وهوش هیجانی ) میانگین آزادکارن از فرنگی کاران بیشتر است. .بنابراین می توان نتیجه گرفت در انتخاب کشتی گیران برای شرکت در مسابقات ورزشی باید به سرسختی ذهنی وهوش َ آنها توجه بیشتری اعمال گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of mental toughness and emotional intelligence Iran's elite freestyle wrestlers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Weiss Moradi 1
  • Hassan Gharayegh Zandi 2
  • Ali Akbarnejad Qara Lu 2
  • mhmadreza hashemi 3
1 Master of Science, Sports Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, University of Tehran
3 Master, Department of Physical Education and Sports Sciences, Payame Noor University, Qazvin
چکیده [English]

The purpose of present study was to compare mental toughness and Emotional Intelligence in elite senior level- Iranian wrestlers. For this ,  32 elite free wrestlers and 32 elite Greco-Roman with the average age of 25 years were chosen in 2014.Sequentialy,for evaluating sport  mental toughness and  sport emotional intelligence,the researcher used Golby , Shierd, Siber and Shring's mental toughness questionaires .The methodology of research is practical regarding purpose and the content is reasonably  rcomparative .According to some findings from the independent (T) test,there is no meaningful relationship between mental toughness and emotional intelligence in elite wrestlers.Also the results of independent(T) test shows that there is no meaningful dissimiliarities between average social skills of elite freestyle ang Greco-Roman wrestlers.(free style,Greco, t,p=0/831).The average of mental toughness,self-motive and sympathy of the Greco_Roman wrestlers is more than freestyle wrestlers but in other qualifications  the average of freestyle wrestlers is much better than Greco-Roman wrestlers,self motive,and sympathy of the Greco-Roman wrestlers which are much more than elite free style wrestlers it is suggested to choose both these two groups of wrestlers who are much more closer to the above characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Mental toughness
  • Free style and Greco-Roman wrestlers