مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه سرسختی ذهنی و هوش هیجانی در کشتی گیران  مرد نخبه بزرگسال ایران است بدین منظور32 کشتی گیر آزاد کار نخبه و32کشتی گیر فرنگی کار نخبه کشور درسال 1393 به صورت دسترس انتخاب شدند که پرسشنامه های سرسختی ذهنی ورزشی( شیرد وگلبی )   وهوش هیجانی ورزشی سیبر یا شرینگ را تکمیل کردند.. .روش پژوهش فوق ازنظرنوع هدف ،کاربردی ومحتوی روش علی مقایسه ای می باشد .براساس یافته های حاصل از آزمون t مستقل  در سطح معناداری 05/0بین سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه ، رابطه معنا داری وجود نداردهمچنین  بین میانگین مهارت های اجتماعی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ((p=</5 میانگین سرسختی ذهنی ، خودانگیزی، و همدلی فرنگی کاران از آزادکاران بیشتر است، اما در سایر متغیرها  (مهارت های اجتماعی ، خود کنترلی ، خودآگاهی  وهوش هیجانی ) میانگین آزادکارن از فرنگی کاران بیشتر است. .بنابراین می توان نتیجه گرفت در انتخاب کشتی گیران برای شرکت در مسابقات ورزشی باید به سرسختی ذهنی وهوش َ آنها توجه بیشتری اعمال گردد.

کلیدواژه‌ها