بررسی ارتباط بین حافظه بلند مدت و حافظه کاری و عملکرد ژیمناست های نخبه دختر 8 تا 10 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، مرکز پژوهشی علوم روانشناختی، مازندران، ایران.

2 دانشجو کارشناسی ارشد،گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران.

چکیده

زمینه: حافظه، توانایی به یادآوری اطلاعات یادگرفته شده است و از اینرو، ارتباط تنگاتنگی بین یادگیری و حافظه وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین حافظه کاری و حافظه بلند مدت با عملکرد ورزشی ژیمناستیک کاران دختر 8 تا 10 سال بود. روش تحقیق: برای این منظور تعداد 40 نفر به روش در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش حافظه کاری از آزمون حافظه کاری وکسلر، و برای سنجش حافظه بلند مدت از آزمون حافظه بصری کیم کارد استفاده شد.جهت بررسی عملکرد ژیمناست‌کاران از ازمون چهار اسباب ژیمناستیک استفاده شد. شیوه نمره دهی در این تحقیق مطابق با نظر داوران ژیمناستیک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که فقط بین حافظه کاری و عملکرد ژیمناستیک ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین حافظه بلند مدت و عملکرد ژیمناستیک ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: در کل نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که حافظه کاری به طور مستقیم با عملکرد حرکتی دختران نخبه ژیمناست کار ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between long-term memory and working memory and performance of 8 to 10 year old female gymnasts

نویسندگان [English]

  • Simin Jafari 1
  • Kobra Moghimi 2
  • Pezhman Ahmadi 3
1 Assistant Professor of Sports Psychology, Research Center for Psychological Sciences, Mazandaran, Iran
2 Master of Student Motor Behavior, Karaj Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Imam Khomeini Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: Memory is the ability to recall learned information, and hence, there is a close relationship between learning and memory.
Method: The purpose of this study was to investigate the relationship between working memory and long-term memory with the performance of 8 to 10 year old female gymnasts. For this purpose, 40 individuals were selected through available and purposeful sampling method. Wechsler working memory test was used to measure working memory, and Kim Card visual memory test was used to measure long-term memory. Four gymnastics toys were used to evaluate the performance of gymnasts. The method of scoring in this study was in accordance with the opinion of the gymnastics referees. Pearson correlation coefficient test was used for data analysis.
Result: The results showed that there was only a significant positive relationship between working memory and gymnastics performance. But there was no significant relationship between long-term memory and gymnastics performance.
Conclusion: Overall, the results of this study show that working memory is directly related to the motor performance of elite gymnast girls

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long term memory
  • working memory
  • Performance
  • Gymnastics