بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگری دو و میدانی کاران نخبه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین سرسختی ذهنی و خشم رقابتی و پرخاشگری دو و میدانی کاران نخبه ایرانی بود.  

روش شناسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را کل دو و میدانی کاران زن و مرد نخبه ایرانی که در سال 1399 عضویت تیم ملی را دارا بودند، تشکیل دادند. به همین منظور، نمونه آماری را 100 ورزشکار نخبه (18 تا 30 سال) با میانگین سنی 120/4±26/23 در رشتۀ دو و میدانی با استفاده از نمونه گیری در دسترس تشکیل دادند (50 مرد، 50 زن). برای سنجش سرسختی ذهنی و مؤلفه های آن، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد، گلبی و همکاران (SMTQ) و برای خشم رقابتی و پرخاشگری از پرسشنامه خشم رقابتی و پرخاشگری ماکسول و موریس (CAAS) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد.
نتایج: نتایج همبستگی نشان داد، بین نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگری با نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده مقیاس های پایداری و کنترل آن و همچنین بین نمره کلی سرسختی ذهنی با خرده مقیاس پرخاشگری از متغیر خشم رقابتی و پرخاشگری رابطه منفی معنی داری وجود دارد (05/0p <) و رابطۀ بین نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگری با مؤلفۀ کنترل سرسختی ذهنی از تمامی روابط قوی تر است.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که دو و میدانی کاران با سرسختی ذهنی بالاتر، پرخاشگری و خشم رقابتی پائین تری را تجربه می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship between Mental Toughness and Competitive Aggressiveness and Anger of Iranian Elite Track and Field Athletes

نویسندگان [English]

  • hilda gholamian 1
  • Nastaran Nasiri 1
  • hassan gharayagh zandi 2
1 university of tehran
2 Assistant professor, Sport psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The present study aimed at investigating the relationship between mental toughness and competitive aggressiveness and anger of Iranian elite athletes. Methodology: The current study was a descriptive – correlational one. The participants of the study were the total number of track and field elite Iranian male and female athletes who were members of the national team in 2020. For this reason, the statistical sample was 100 elite athletes (18 to 30 years old) with an average age of (23.26 ± 4.120) in track and field discipline using available sampling (50 males, 50 females). To measure mental toughness and its component Sport Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) of Sheard, Golby et al. has been applied, and Maxwell & Moores’s Competitive Aggressiveness and Anger Scale (CAAS) has been used to measure competitive aggressiveness and anger. The collected data has been analyzed by means of Spearman's ranking correlation coefficient. Results: The results of the correlation revealed a negative and significant relationship between the overall score of competitive aggressiveness and anger with the overall score of mental toughness and subscales of constancy and control as well as the overall score of mental toughness and aggressiveness subscale of competitive aggressiveness and anger (p < 0.05). In addition, the relationship between the overall score of competitive aggressiveness and anger with the control component of mental toughness is stronger than all relationships.
Conclusions: Overall, according to the findings it can be considered that track and field athletes with higher mental toughness experience lower competitive aggressiveness and anger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • Competitive Aggressiveness
  • Mental Toughness
  • Track and Field