نقش هماهنگی حرکتی در پیش بینی کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

2 دانش آموخته دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه و هدف: کارکردهای اجرایی به عنوان بالاترین سطح از عملکرد شناختی برای فعالیت‌های ذهنی و رفتار هدفمند ضروری است. علاوه براین، نقش فعالیت‌های جسمانی و تمرینات هماهنگی در ایجاد تفاوت‌های عصب شناختی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، پیش بینی کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در ارتباط با هماهنگی حرکتی بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش آموزان دورۀ ابتدایی (12-7 ساله) شهرستان سرپل‌ذهاب بود که از بین آنها 150 آزمودنی (88 پسر و 62 دختر) با رعایت ملاک های ورود یعنی مشارکت داوطلبانه، عدم سابقه آسیب و بیماری، و عدم تکرار پایه تحصیلی به صورت هدفمند از چهار مدرسه انتخاب شدند. داده‌های مربوط به هماهنگی حرکتی، کارکردهای اجرایی و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به ترتیب با استفاده از آزمون تبحر حرکتی برونینکز-اوزرتسکی، پرسشنامۀ رفتاری کارکردهای اجرایی بریف و کارنامۀ تحصیلی دانش آموزان جمع آوری شد و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون بررسی گردید. هماهنگی حرکتی به عنوان متغیر پیش‌بین و متغیرهای کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی به عنوان ملاک درنظر گرفته شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که بین هماهنگی حرکتی با کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد (05/0<P).
نتیجه گیری: می توان گفت که هماهنگی حرکتی به عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی محسوب نمی شود و نقش چندان مهمی در آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The contribution of motor coordination in predicting executive functions and academic achievement of elementary school students

نویسندگان [English]

  • Saeed Arsham 1
  • Iraj Rahmani 2
1 Department of Motor Behavior Faculty of Physical Education &amp;amp;amp; Sports Sciences Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Ms.c graduated from Kharazmi university
چکیده [English]

Introduction &Purpose: Executive functions are essential as the highest level of cognitive functioning for mental activity and directed behavior. In addition, the roles of physical activity and coordination exercises in creating neurological differences have been considered. This study aimed to determine the relationship between motor coordination with executive functions and the academic achievement of primary school students.
Methodology: The statistical population of the study consisted of elementary school students (7-12 years old) in Sarpol Zahab city, 150 of them (88 boys and 62 girls) were selected according to the inclusion criteria, such as voluntary participation, no history of injury and illness, and lack of repetition of the educational course. A random sample was selected from four schools. Data related to motor coordination, executive functions, and students' academic achievement status were collected using the test of Bruininks-Oseretsky motor proficiency, Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), and the Student's educational results, respectively, and then analyzed using regression analysis. Motor coordination was a predictor variable and the executive functions, and academic achievement was considered as criteria.
Results: The results showed no significant correlation between motor coordination with executive functions and academic achievement (P <0.05).
Conclusion: It can be said that motor coordination is not considered a predictor of executive functions and academic achievement and does not play a very important role in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement
  • BRIEF
  • Fine motor skills
  • Motor coordination
  • Gross motor skills