اثر تمرینات ترکیبی بر کوپپتین و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف اثر تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر کوپپتین و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک انجام گرفت. در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون انجام گرفت، 28 زن چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با دامنه سنی 20 تا 35 سال به صورت در دسترس انتخاب و در 2 گروه 15 نفری تمرینات ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. نمونه‌های خونی آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون (پس از ۸ هفته تمرین) جمع‌آوری شد. پروتکل تمرینی شامل ٨ هفته اجرای تمرینات ترکیبی بود که سه جلسه در هفته در دو بخش تمرینات طناب زنی و تمرینات مقاومتی با کش اجرا شد. داده‌های به دست آمده توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرین ترکیبی باعث افزایش معنی‌دار کوپپتین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک گردید (05/0>P). همچنین دیگر نتایج نشان داد که تمرین ترکیبی باعث کاهش معنی‌دار مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک گردید (05/0>P). به طور کلی نتایج حاضر حاکی از این بود که زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از تمرینات ترکیبی احتمالا می‌توانند از بروز فشارهای التهابی ناشی از انجام فعالیت‌های ورزشی و پیامدهای بعدی آن جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of combined training on coupeptin and insulin resistance in obese women with poly cystic ovary syndrome

نویسندگان [English]

  • Bahman Hasanvand 1
  • Niloofar kababian 2
1 Islamic Azad University
2 Master student of physical education, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of combination exercises (aerobic-resistance) on coupeptin and insulin resistance in obese women with polycystic ovary syndrome. In this quasi-experimental study, which was performed with a pre-test-post-test design, 28 obese women with polycystic ovary syndrome ranging in age from 20 to 35 years were randomly selected and divided into 2 groups of 15 combined and control exercises. Blood samples were collected in two stages of pre-test and post-test (after 8 weeks of training). The training protocol consisted of 2 weeks of combined exercises that were performed three sessions per week in two sections of rope training and resistance training with elastic. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures. The results showed that combined exercise significantly increased the coupeptine of obese women with polycystic ovary syndrome (P <0.05). Other results also showed that combined exercise significantly reduced insulin resistance in obese women with polycystic ovary syndrome (P <0.05). Overall, the present results suggest that obese women with polycystic ovary syndrome may be able to prevent the inflammatory stress caused by exercise and its aftermath by using combined exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined exercise
  • Copeptin
  • Insulin resistance
  • Polycystic ovary syndrome
  • Obesity