دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1400 
جهت‌دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف‌کنندگان کالای ورزشی ایران

صفحه 220-230

ابوالفضل عموی بخشایش؛ مهدی نادری نسب؛ عباس بی نیاز؛ رحیم رمضانی نژاد