بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن با بهره وری در هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی می باشد.
روش شناسی: روش این پژوهش،توصیفی تحلیلی و کاربردی است که به روش نمونه گیری کل شمار انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان، روسا و مدیران هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی به تعداد 129 نفر می‌باشد؛در این پژوهش از سه پرسش نامه شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی،مدیریت کیفیت جامع (رحیمی و کشتی دار، 2017) و مقیاس سنجش میزان بهره‌وری در سازمان (رحیمی و کشتی دار، 2017) استفاده گردید.همچنین پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع برابر آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه بهره وری سازمانی نیز برابر آلفای کرونباخ 88/0 که مورد تایید قرار گرفت.
نتایج: یافته ها نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه‌های حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان، برنامه‌ریزی استراتژیک و شناسایی و آموزش کارکنان با بهره‌وری رابطه مثبت و معناداری برقرار است. در همین راستا نیز مشخص شد که بین مؤلفه‌های خدمت‌رسانی و مشتری مداری، توانمندسازی و مشارکت کارکنان، اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل کیفیت، بیمه ی کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت با بهره‌وری رابطه معناداری یافت نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان با به کارگیری صحیح مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن، بهره وری سازمانی و نیروی انسانی را بهبود بخشید و سبب اثربخشی و کارایی و به دنبال آن بهره وری چشمگیر هرچه بیشتر افراد در سازمان شد.

کلیدواژه‌ها