بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن با بهره وری در هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی می باشد.
روش شناسی: روش این پژوهش،توصیفی تحلیلی و کاربردی است که به روش نمونه گیری کل شمار انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان، روسا و مدیران هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی به تعداد 129 نفر می‌باشد؛در این پژوهش از سه پرسش نامه شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی،مدیریت کیفیت جامع (رحیمی و کشتی دار، 2017) و مقیاس سنجش میزان بهره‌وری در سازمان (رحیمی و کشتی دار، 2017) استفاده گردید.همچنین پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع برابر آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه بهره وری سازمانی نیز برابر آلفای کرونباخ 88/0 که مورد تایید قرار گرفت.
نتایج: یافته ها نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه‌های حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان، برنامه‌ریزی استراتژیک و شناسایی و آموزش کارکنان با بهره‌وری رابطه مثبت و معناداری برقرار است. در همین راستا نیز مشخص شد که بین مؤلفه‌های خدمت‌رسانی و مشتری مداری، توانمندسازی و مشارکت کارکنان، اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل کیفیت، بیمه ی کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت با بهره‌وری رابطه معناداری یافت نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان با به کارگیری صحیح مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن، بهره وری سازمانی و نیروی انسانی را بهبود بخشید و سبب اثربخشی و کارایی و به دنبال آن بهره وری چشمگیر هرچه بیشتر افراد در سازمان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the aRelationship between Totl Quality Management and Productivity in Sports Organizations

نویسندگان [English]

  • Mahdi Barani 1
  • Mahdi Talebpour 2
  • mohammad keshtidar 2
1 Master student, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction &Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between comprehensive quality management and its components with organizational productivity in Khorasan Razavi province.
Methodology: The method of this research is descriptive-analytical and applied which was done by whole number sampling method. The statistical population of the study is 129 employees, heads and managers of sports boards in Khorasan Razavi province; in this study, three questionnaires including personal characteristics questionnaire, total quality management questionnaire (Rahimi and Keshtiar, 2017) and scale Productivity was used in the organization (Rahimi and Keshtiar, 2017). Also, the reliability of the comprehensive quality management questionnaire was equal to 0.88 Cronbach's alpha and the organizational productivity questionnaire was equal to 0.88 Cronbach's alpha, which was confirmed.
Results: The findings showed that there is a positive and significant relationship between total quality management and the components of support and leadership of the top management of the organization, strategic planning and identification and training of employees with productivity. In this regard, it was found that there was no significant relationship between the components of service and customer orientation, employee empowerment and participation, measurement and analysis of quality, quality insurance and the consequences of quality improvement with productivity.
Conclusion: According to the results of the research, by using proper quality management and its components, organizational productivity and human resources can be improved and cause effectiveness and efficiency, followed by significant productivity of more people in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Productivity
  • Sports organization