تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان‌محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی ، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران .

چکیده

مقدمه و هدف : هدف این تحقیق بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان­محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی وزارت ورزش و­ جوانان می­باشد.
روش شناسی: آمیخته اکتشافی متوالی می­باشد، تعداد نمونه مورد استفاده در مرحله دلفی برای این پژوهش 12 نفر و روش نمونه­گیری زنجیره­ای یا گلوله برفی می­باشند. در بخش کمی پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 705 نفر می­باشند. پرسشنامه که پس از مرحل دلفی و با نظر خبرگان بدست آمده­است شامل 133 گویه می­باشد.
نتایج:  این ابزار به روش تحلیل عامل اکتشافی اعتباریابی شد. با نرم­افزار اس­پی­اس­اس تحلیل عامل اکتشافی (آزمون الگوی اندازه­گیری مبنی بر روایی و اعتبار ابزارهای اندازه­گیری) و با نرم­افزار اسمارت پی­ال­اس تحلیل عامل تأییدی (آزمون الگوی ساختاری، آزمون فرضیه­ها و بررسی اثر متغیرها بر یکدیگر) انجام شد.
نتیجه گیری : هوش استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان متشکل از انواع مختلفی از هوش است که یک هم کوشی و تعامل بین هوش کلان­محیطی، منابع سازمانی، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی در وزارت مذکور ایجاد می­کند تا اطلاعات و دانش ارزش افزوده برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک سازمان را فراهم کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of strategic intelligence on macro-environmental intelligence, organizational resources intelligence, competitiveness intelligence, organizational processes intelligence

نویسنده [English]

  • vahid zare
دکتری تخصصی ، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران .
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of strategic intelligence on macro-environmental intelligence, organizational resources intelligence, competitiveness intelligence, organizational processes intelligence of the Ministry of Sports and Youth. The research method of this dissertation is a sequential exploratory mix, the number of samples used in the Delphi stage for this research is 12 and the sampling method is chain or snowball. In the quantitative part of the present study, the statistical population includes 705 managers and staff of the Ministry of Sports and Youth. The questionnaire, which was obtained after the Delphi stage and with the opinion of experts, contains 133 items. This tool was validated by exploratory factor analysis. Exploratory factor analysis with SPSS software (measurement model test based on the validity and reliability of measurement tools) and with Smart PALS software confirmatory factor analysis (Structural model testing, test Hypotheses and the study of the effect of variables on each other) were performed. Strategic intelligence in the Ministry of Sports and Youth consists of different types of intelligence that create a synergy and interaction between macro-environmental intelligence, organizational resource intelligence, competitive intelligence, organizational process intelligence rather than information and knowledge. Provide added value for the organization to make strategic decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic intelligence
  • macro-environmental intelligence
  • organizational resources intelligence
  • competitiveness intelligence
  • organizational processes intelligence