تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان‌محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی ، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران .

چکیده

مقدمه و هدف : هدف این تحقیق بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان­محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی وزارت ورزش و­ جوانان می­باشد.
روش شناسی: آمیخته اکتشافی متوالی می­باشد، تعداد نمونه مورد استفاده در مرحله دلفی برای این پژوهش 12 نفر و روش نمونه­گیری زنجیره­ای یا گلوله برفی می­باشند. در بخش کمی پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 705 نفر می­باشند. پرسشنامه که پس از مرحل دلفی و با نظر خبرگان بدست آمده­است شامل 133 گویه می­باشد.
نتایج:  این ابزار به روش تحلیل عامل اکتشافی اعتباریابی شد. با نرم­افزار اس­پی­اس­اس تحلیل عامل اکتشافی (آزمون الگوی اندازه­گیری مبنی بر روایی و اعتبار ابزارهای اندازه­گیری) و با نرم­افزار اسمارت پی­ال­اس تحلیل عامل تأییدی (آزمون الگوی ساختاری، آزمون فرضیه­ها و بررسی اثر متغیرها بر یکدیگر) انجام شد.
نتیجه گیری : هوش استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان متشکل از انواع مختلفی از هوش است که یک هم کوشی و تعامل بین هوش کلان­محیطی، منابع سازمانی، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی در وزارت مذکور ایجاد می­کند تا اطلاعات و دانش ارزش افزوده برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک سازمان را فراهم کند.
 

کلیدواژه‌ها