بررسی همبستگی بین آزمون توانایی تکرار فعالیت های سرعتی( RSA) با آزمون وینگیت در برآورد توان بی هوازی کشتی گیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران.

2 استادیار ، گروه فیزیولوژی ، دانشگاه لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی میزان همبستگی بین آزمون توانایی تکرار فعالیت های سرعتی(RSA)با وینگیت 30 ثانیه در اندازه گیری توان بی هوازی کشتی گیران و امکان جایگزینی آنها انجام شد.
روش شناسی: آزمودنی­ها شامل 20نفر از  کشتی گیران دانشگاه خوارزمی(قد5/5±13/174سانتیمتر، وزن48/5±05/77کیلوگرم،سن11/6±43/25سال، چربی­بدن11/3±39/ 10درصد و BMI63/2±21/20کیلوگرم برمتر مربع)بودند.به همین منظورحداکثر، حداقل ومیانگین توان وشاخص­خستگی ساز اجرای آزمون وینگیت و آزمون توانایی تکرار فعالیت سرعتی(پیمودن مسافت20متری با فاصله­های استراحتی 20ثانیه ای در12نوبت)محاسبه و میزان لاکتات­خون نیز بعد از گذشت 2دقیقه از اجرای هر دو آزمون اندازه­گیری شد. برای بررسی میزان همبستگی بین شاخص­های توان و شاخص فیزیولوژیکی(لاکتات­خون) دو آزمون از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
 نتایج : نتایج نشان داد بین حداکثر، میانگین وحداقل توان به دست آمده از آزمون توانایی تکرار فعالیت سرعتی (RSA)وآزمون وینگیت همبستگی معناداری وجود دارد (r=0/81p=0/002 ، r=0/78p=0/003، r=0/83p=0/001) ولی بین شاخص خستگی دو آزمون همبستگی وجود نداشت (r=0/013 p=0/746).در میزان لاکتات 2دقیقه پس از اجرا بین دوآزمون وینگیت وآزمون توانایی تکرار سرعتی(به ترتیب 11/15و8/13میلی­مول بر لیتر) تفاوتی مشاهده نشد (p=0/382).
 
 

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the correlation between speed repetition ability test (RSA) and Wingate test in estimating wrestlers' anaerobic capacity

نویسندگان [English]

  • Muslim Yousefi 1
  • aliyavar azizpor 2
1 کارشناس ارشد ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران.
2 استادیار ، گروه فیزیولوژی ، دانشگاه لرستان
چکیده [English]

Introduction & Objective: This study was performed to investigate the correlation between the repetitive activity test (RSA) and the 30 second Wingate test in measuring the anaerobic capacity of wrestlers and the possibility of their replacement.
Methodology: The subjects included 20 wrestlers of Kharazmi University (height 174.13 ± 5.5 cm, weight 77.05 48 5.48 kg, age 25.43 6 6.11 years, body fat 10.39 3 3.11% and BMI / 63). For this purpose, the maximum, minimum and average power and fatigue index of performing the Wingate test and the ability to repeat the activity of speed (walking a distance of 20 meters with 20-second rest intervals in 12 turns) were calculated and the amount of lactate and blood was measured later. It was measured 2 minutes after performing both tests. Pearson correlation coefficient was used to evaluate the correlation between power indices and physiological indices (blood lactate).
 Results: The results showed that there was a significant correlation between the maximum, mean and minimum power obtained from the Rapid Repeat Activity (RSA) test and the Wingate test (r = 0.81p = 0.002, r = 0.78p = 0.003, r = 0.83p = 0.001) but there was no correlation between the fatigue index of the two tests (r = 0.013, p = 0.746). /15 and 13.8 mmol / l) no difference was observed (p = 0.382).

کلیدواژه‌ها [English]

  • توان بی هوازی
  • آزمون وینگیت 30 ثانیه
  • آزمون RSA