بررسی همبستگی بین آزمون توانایی تکرار فعالیت های سرعتی( RSA) با آزمون وینگیت در برآورد توان بی هوازی کشتی گیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران.

2 استادیار ، گروه فیزیولوژی ، دانشگاه لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی میزان همبستگی بین آزمون توانایی تکرار فعالیت های سرعتی(RSA)با وینگیت 30 ثانیه در اندازه گیری توان بی هوازی کشتی گیران و امکان جایگزینی آنها انجام شد.
روش شناسی: آزمودنی­ها شامل 20نفر از  کشتی گیران دانشگاه خوارزمی(قد5/5±13/174سانتیمتر، وزن48/5±05/77کیلوگرم،سن11/6±43/25سال، چربی­بدن11/3±39/ 10درصد و BMI63/2±21/20کیلوگرم برمتر مربع)بودند.به همین منظورحداکثر، حداقل ومیانگین توان وشاخص­خستگی ساز اجرای آزمون وینگیت و آزمون توانایی تکرار فعالیت سرعتی(پیمودن مسافت20متری با فاصله­های استراحتی 20ثانیه ای در12نوبت)محاسبه و میزان لاکتات­خون نیز بعد از گذشت 2دقیقه از اجرای هر دو آزمون اندازه­گیری شد. برای بررسی میزان همبستگی بین شاخص­های توان و شاخص فیزیولوژیکی(لاکتات­خون) دو آزمون از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
 نتایج : نتایج نشان داد بین حداکثر، میانگین وحداقل توان به دست آمده از آزمون توانایی تکرار فعالیت سرعتی (RSA)وآزمون وینگیت همبستگی معناداری وجود دارد (r=0/81p=0/002 ، r=0/78p=0/003، r=0/83p=0/001) ولی بین شاخص خستگی دو آزمون همبستگی وجود نداشت (r=0/013 p=0/746).در میزان لاکتات 2دقیقه پس از اجرا بین دوآزمون وینگیت وآزمون توانایی تکرار سرعتی(به ترتیب 11/15و8/13میلی­مول بر لیتر) تفاوتی مشاهده نشد (p=0/382).