پیش بینی رضایت از زندگی ورزشکاران بدنساز براساس رگه حالت اضطراب و نظم جویی شناختی هیجانی با میانجی گری شادکامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی اراک

چکیده

مقدمه وهدف: رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی اوست و هرچه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر شود، رضایتمندی او نیز کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت از زندگی ورزشکاران بدنساز براساس رگه حالت اضطراب و نظم جویی شناختی هیجانی با میانجی گری شادکامی می باشد .

روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 200 آزمودنی ورزشکار(بدنساز) می باشد که به شیوه تصادفی از باشگاه های ورزشی انتخاب شدند و بین آنها چهار پرسشنامه کیفیت زندگی، رگه-حالت اضطراب، نظم جویی شناختی هیجانی و شادکامی توزیع شد. داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها با آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS ورژن 24 تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: رابطه رضایت از زندگی با نظم جویی ارزیابی مجدد،هیجانی، و همچنین با شادکامی درونی، و شادکامی نهایی، در سطح (01/0=α) معنا دار می باشد. همچنین زیر مقیاس ارزیابی مجدد از مقیاس نظم جویی با شادکامی درونی (288/0) و شادکامی نهایی -(288/0) نیز رابطه ای مثبت و ضعیفی در سطح معناداری (01/0=α) داشته است.

نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که متغیرهای روان شناختی نظم جویی هیجانی، رگه و حالت اضطراب و شادکامی ورزشکاران نقش مهمی را در رضایتمندی از زندگی آنها ایفا می کند و با توجه به ارتباط مستقیم و مثبت می توان شادکامی را به عنوان یک متغیر میانجی موثر و مهم در بهبود رضایت از زندگی ورزشکاران(بدنساز) عنوان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting life satisfaction of bodybuilders based on anxiety trait and cognitive emotional regulation mediated by happiness

نویسنده [English]

  • Mahdi Naeemi
Master student of clinical psychology, Islamic Azad University, Arak Branch of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction & Purpose: Life satisfaction is a reflection of the balance between a person's desires and her current situation, and the greater the gap between the level of a person's desires and her objective situation, the lower her satisfaction. The aim of this study was to predict the life satisfaction of bodybuilding athletes based on the trait of anxiety and emotional regulation mediated by happiness.

Methodology: The statistical population of this study includes 200 athlete (bodybuilder) subjects who were randomly selected from sports clubs and among them four questionnaires of quality of life, stress-anxiety, emotional cognitive regulation and happiness were distributed. Data obtained from these questionnaires were analyzed by Pearson correlation test and SPSS software version 24.

Results: The relationship between life satisfaction and re-evaluation ,emotional , and also with inner happiness and final happiness at the level (α = 0.01) .Also, the subscale of re-evaluation of the regulation scale with internal happiness (0.288) and final happiness - (0.288) also had a positive and weak relationship at a significant level (α = 0.01).

Conclusion: Based on the results, it can be concluded that the psychological variables of emotional regulation, temperament and state of anxiety and happiness of athletes play an important role in their life satisfaction and according to the direct and positive relationship, happiness can be a variable. An effective and important mediator in improving the life satisfaction of athletes (bodybuilders).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Anxiety / Stress
  • Happiness
  • Bodybuilders