جهت‌دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف‌کنندگان کالای ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش جهت‌دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف‌کنندگان کالای ورزشی ایران بود.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت‌های تولیدی ورزشی و فروشگاه‌های ورزشی بودند که نمونه آماری به‌صورت دردسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (13 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (92/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS3-SPSS24 استفاده ‌شده است.

نتایج: نتایج نشان داد که به جز اثر محیط بر ععادت خرید که مورد تائید قرار نگرفت (05/0P>) تمامی ضرایب معنی‌داری t از 96/1 بزرگ‌تر هستند که این امر معنی‌دار بودن تمامی سؤالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 95% تائید می‌سازد.

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت جهت نهادینه کردن عادت خرید کالای ورزشی داخلی عوامل استفاده شده در این پژوهش را به عنوان الگوی برای تصمیم‌گیری خود در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orientation to shopping habits: a model for consumers of Iranian sports goods

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Amoie Bakhshaiesh 1
  • Mahdi Naderinasab 2
  • Abas Biniaz 3
  • Rahim Ramezaninezhad 4
1 Ph.D. Student of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor of Sport physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to orient shopping habits: a model for consumers of Iranian sports goods.

Methodology: The present study is descriptive-correlative in terms of applied purpose. The statistical population of the study was all managers and experts of sports production companies and sports stores that the statistical sample was selected as available. A researcher-made questionnaire was used to collect data and the face validity of the questionnaire was confirmed by experts (13 people). Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha test (0.92) and combined reliability. Structural equation modeling in PLS3-SPSS24 software has been used to analyze the data and evaluate the model fit.

Results: The results showed that except for the effect of environment on shopping habit which was not confirmed (P> 0.05), all coefficients of significance t are greater than 1.96, which means that all questions and relationships between variables are significant at the level. 95% Confirmation.

Conclusion: In general, according to the results of the research, it can be said that in order to institutionalize the habit of buying domestic sports goods, the factors used in this research should be considered as a model for their decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shopping Behavior
  • Sports Products
  • Sports Consumers