جهت‌دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف‌کنندگان کالای ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش جهت‌دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف‌کنندگان کالای ورزشی ایران بود.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت‌های تولیدی ورزشی و فروشگاه‌های ورزشی بودند که نمونه آماری به‌صورت دردسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (13 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (92/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS3-SPSS24 استفاده ‌شده است.

نتایج: نتایج نشان داد که به جز اثر محیط بر ععادت خرید که مورد تائید قرار نگرفت (05/0P>) تمامی ضرایب معنی‌داری t از 96/1 بزرگ‌تر هستند که این امر معنی‌دار بودن تمامی سؤالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 95% تائید می‌سازد.

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت جهت نهادینه کردن عادت خرید کالای ورزشی داخلی عوامل استفاده شده در این پژوهش را به عنوان الگوی برای تصمیم‌گیری خود در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها