ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال خسارات وارده به ورزشکاران و تماشاگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کیفری و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی علامه عسگری، قم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کیفری و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی علامه عسگری، قم، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به عنوان اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی هستند که عدم انجام آن‌ها ممکن است موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی آن‌ها شود. مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال خسارات وارده به ورزشکاران و تماشاگران از جمله مسائل حقوقی مهم و پیچیده در زمینه ورزش است. هدف از این مقاله بررسی ماهیت حقوقی این نوع مسئولیت و عوامل مؤثر بر آن است.
روش‌شناسی: روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه‌ای و اسناد رسمی استفاده شده است. برای تحلیل موضوع، از نظریه‌ها و مبانی حقوقی داخلی و بین‌المللی استفاده شده است.
نتایج: نتایج نشان می‌دهند که مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد و مهم‌ترین وظیفه آن‌ها رعایت تعهدات ایمنی باشگاه است. این تعهدات شامل ایجاد شرایط ایمن برای فعالیت‌های ورزشی، انتخاب ورزشکاران و مربیان صلاحیت‌دار، تهیه بیمه ورزشی، رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های ورزشی و اخلاقی و غیره می‌شوند. در صورت عدم رعایت این تعهدات، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مسئول خسارات وارده به ورزشکاران و تماشاگران خواهند بود.
نتیجه‌گیری: این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و کمبود پژوهش‌های قبلی در این زمینه، می‌تواند راهنمایی برای حل اختلافات حقوقی در زمینه ورزش باشد. همچنین می‌تواند پیشنهاداتی برای بهبود قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی ارائه دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal nature of the civil liability of sports clubs and institutions for damages caused to athletes and spectators

نویسندگان [English]

  • mostfa keramipor 1
  • javad paziresh 2
  • manizhe mostafa 2
  • fateme alavian 2
1 Master's student, Criminal and Criminology Department, Allameh Asgari International University, Qom, Iran.
2 Master's student, Criminal and Criminology Department, Allameh Asgari International University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Sports clubs and institutions, as legal persons, have rights and obligations that may result in their civil or disciplinary liability if they fail to perform them. Civil liability of sports clubs and institutions for damages to athletes and spectators is one of the important and complex legal issues in the field of sports. The purpose of this article is to examine the legal nature of this type of liability and the factors affecting it.
Methodology: The research method of this article is descriptive-analytical and library sources and official documents have been used. To analyze the subject, theories and legal foundations of domestic and international law have been used.
Results: The results show that the basis of civil liability of sports clubs and institutions in the Iranian legal system is based on the presumption of fault and their most important duty is to observe the safety obligations of the club. These obligations include creating safe conditions for sports activities, selecting qualified athletes and coaches, providing sports insurance, observing sports and ethical rules and regulations, etc. In case of non-observance of these obligations, sports clubs and institutions will be liable for damages to athletes and spectators.
Conclusion: This article, considering the importance of the subject and the lack of previous research in this field, can be a guide for solving legal disputes in the field of sports. It can also provide suggestions for improving the laws and regulations related to civil liability of sports clubs and institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil liability
  • sports clubs
  • athletes
  • spectators
  • safety obligations