دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1400 
جهت‌دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف‌کنندگان کالای ورزشی ایران

ابوالفضل عموی بخشایش؛ مهدی نادری نسب؛ عباس بی نیاز؛ رحیم رمضانی نژاد


تأثیر تمرینات هوازی به همراه موسیقی بر میزان استرس و اضطراب ورزشکاران

سید مجتبی حسینی؛ رضا رضائی؛ غزل خانجانی؛ علیرضا محمدی