تأثیر تمرینات کگل بر میزان درد و کیفیت زندگی دختران 18 تا 25 سال مبتلا به دیسمنوره اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات کگل بر میزان درد و کیفیت زندگی دختران 18 تا 25 سال مبتلا به دیسمنوره اولیه بود.

در پژوهش نیمه تجربی حاضر تعداد 40 نفر با دامنه سنی 18 تا 25 سال از بین دختران مجرد شهرستان بندرعباس مراجعه به کلینیک بصورت در دسترس و هدفمند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 12هفته تمرینات کگل را 3 جلسه در هفته، به مدت 10 تا 15 دقیقه انجام دادند، ولی گروه کنترل در هیچگونه فعالیتی شرکت نداشتند. مقیاس دیداری سنجش درد و میزان درد و کیفیت زندگی در دو مرحله قبل و بعد از اجرای تمرینات کگل اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری های مکرر در سطح معناداری کمتر از( 05/0 P≤) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که پس از 12 هفته تمرین بهبود معناداری در نمرات میزان درد و نمرات شدت درد گروه تجربی نسبت به میزان پیش از دوره تمرینات کگل یافت شد( 001/0= p) در حالی که در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد. همچنین تفاوت معناداری در نمرات کیفیت زندگی بین پیش و پس آزمون در گروه تجربی دید ( 001/0= p) اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

باتوجه به نتایج پژوهش حاضر، چنین به نظر میرسد که تمرینات کگل میتواند میزان شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه را کاهش دهد، بنابراین ورزش کگل ممکن است برای درمان دیسمنوره اولیه و بهبود کیفیت زندگی این افراد مؤثر واقع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Kegel exercises on pain and quality of life in girls aged 18 to 25 years with primary dysmenorrhea

نویسندگان [English]

  • Elahe Karimi 1
  • Atefeh Kamali 1
  • Behnam GHasemi 2
1 Senior Expert in Sports Pathology and Corrective Movements, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor of Sports Pathology and Corrective Movements, Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

aim of the present study was to evaluate the effect of Kegel exercises on pain and quality of life in girls aged 18 to 25 years with primary dysmenorrhea.

In the present quasi-experimental study 40 single girls in Bandar Abbas referred to the clinic were selected sampling and availability and divided randomly into two groups; one experimental group and one control group .The experimental group received the treatment (Kegel exercises for 10-15 minutes, three times a week) for 12 weeks, but the control group received no treatment .VAS was measured and rate pain and rate of Quality-of-Life was recorded. All of the above variables were measured both before and after the treatment.The data were analyzed through Analysis of Covariance at the significance level of P≤0.05.

The results showed that there was a significant improvement on the scores obtained from the measuring pain scores and pain intensity scores of the experimental group after 12 weeks of receiving therapeutic exercises (P=0.001), whereas no such significant improvement was observed in the control group. The results also suggest a significant difference in the Quality-of-Life scores of the experimental group after receiving the treatment(P=0.001), but there was no such significant difference in the control group.

Considering the results of the current study, it seems that the selected Kegel exercises can reduce the severity and duration of primary dysmenorrhea pain, Therefore, Kegel exercise may be effective in treating primary dysmenorrhea and improving the quality of life of these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary dysmenorrhea
  • Kegel exercises
  • pain
  • quality of life