تأثیر تمرینات هوازی به همراه موسیقی بر میزان استرس و اضطراب ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی ورزشی ،دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر تمرینات هوازی به همراه موسیقی بر میزان استرس و اضطراب ورزشکاران بود.

روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ورزشکاران رشته فوتسال حاضر در مسابقات مختلف ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 139۸ بود. به منظور انتخاب حجم نمونه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بدین منظور که 30 نفر از ورزشکاران در رشته فوتسال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و گروه کنترل (15) جایگزین شدند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش، شامل پرسشنامه ادراک استرس کوهن (1982) و پرسشنامه اضطراب ورزشی اسمیت و همکاران (1990) بود. پروتکل اجرایی نیز شامل برنامه تمرین هوازی همراه با موسیقی در 12 جلسه 60 دقیقه‏ای (سه جلسه در هفته) بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 20 با استفاده از تحلیل کواریانس انجام شد.

یافته ها: تجزیه و تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس‌آزمون گروه آزمایش با پس‌آزمون گروه کنترل، پس از کنترل تفاوت های اولیه در پیش‌آزمون در میزان استرس و اضطراب وجود دارد (001/0>P).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته به دست آمده از پژوهش، می توان از برنامه تمرینی هوازی همراه با موسیقی به منظور کاهش استرس و اضطراب ورزشکاران در رشته های ورزشی از جمله فوتسال استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic exercises with music on sportsmen stress and anxiety

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Hosseini 1
  • Reza Rezaei 2
  • Ghazal Khanjani 3
  • Alireza Mohammadi 4
1 PhD student in Sports Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master student of sports psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD Student in Sports Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
4 PhD student in sports physiology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Goal: This study aims to investigate the effects of aerobic exercises and music on the level of stress and anxiety of sportsmen.

Method: The study is an applied study in terms of goal and semi-experimental administration. The statistical population consists of al Futsal athletes in various sports matches held by Tehran’s Islamic Azad University in 2019. The sample was selected via the convenience sampling method. Thus, the number of 30 sportsmen were randomly placed in an experimental and a control group, with each involving 15 people. The scales used in the study consist of Cohen’s Stress Perception Questionnaire (1982) and Smith et al.’s Sports Anxiety Questionnaire (1990). The administered protocol also included aerobic exercises and music held in twelve 60-minute sessions (three sessions per week). Data are analyzed by SPSS software (version 20) using Covariance analysis.

Findings: Covariance analysis suggests a significant difference between the mean posttest scores of the experimental and the control groups after controlling for the initial differences of the pretest of stress and anxiety (P>0.001).

Discussion and conclusion: The findings revealed that music-based aerobic exercises could be used to reduce sportsmen’s stress and anxiety in sports fields such as futsal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercises with music
  • stress
  • anxiety
  • sportsmen