نیمرخ انگیزشی تکواندوکاران موفق ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2022.154903

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از اهداف اصلی روان‌شناسی ورزش، شناسایی عوامل روان‌شناختی مرتبط با عملکرد ورزشی و نیز احتمالات رشد آنهاست. هدف از این پژوهش تعیین تفاوت نیمرخ انگیزشی ( جهت‌گیری ورزشی، انگیزۀ ورزشی و منبع کنترل) تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه بود.

روش‌شناسی: در این پژوهش مقطعی 70 تکواندوکار نخبه (قهرمان در مسابقات آسیایی و جهایی؛ میانگین و انحراف معیارسنی: 35/6 ±70/22) و 70 تکواندوکار غیرنخبه (درگیر در لیگ دسته یک؛ میانگین و انحراف معیارسنی= 36/3 ±57/20) شرکت و مقیاس‌های جهت‌گیری ورزشی (گیل و دیتر، 1998)، انگیزه ورزشی (مالت و همکاران، 2007) و منبع کنترل (لونسون، ۱۹۷۲) را تکمیل کردند.

نتایج: نتایج نشان داد که تکواندوکاران نخبه دارای منبع کنترل درونی‌تر و سطوح بالاتری از انگیزۀ پیشرفت، انگیزۀ درونی و بیرونی هستند (مجذور سهمی اتا = 25/0). نتایج همچنین نشان داد که بین منبع کنترل بیرونی و بی‌انگیزگی در تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری نشان ندارد.

نتیجه گیری: نتایج در زمینه کاربرد آنها در فرآیند استعدادیابی و توسعه در ورزش و همچنین توسعه مهارت های زندگی در ورزشکاران مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivational Profile of Succesful Taekwondo Athletes

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohebi
  • Hassan gharayagh zandi
  • Mohammad Khabiri
Department of Movement Behavior and Sports Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: One of the main goals of sport psychology is to identify those psychological factors that are relevant for sport performance as well as possibilities of their development. The aim of the study was to determine whether the set of specific motivational characteristics [sport orientation, sport motivation and locus of control] makes the distinction between elite or non-elite teakwando athletes.

Methodology: In this cross-sectional study, 70 elite taekwondo athletes (involved in Asian level or above; Mage and SD: 22.70 ± 6.35) and 70 non-elite taekwondo athletes (involved in the primary league level; Mage and SD = 20.57 ± 3.36) frome Iranian were surveyed and completed scales of sport orientation (Gill and Dieter, 1998), sport motivation (Mallet et al., 2007) and locus of control (Levenson, 1972).

Results: According to the results it can be said that elite athletes are characterized by a positive high score inachievement motivation, internal locus of control, internal and external motivation (partial eta square = 0.25). There was no significant difference in external locus of control and amotivation between groups.

Conclusion: The results have been discussed in the context of their application in the process of talent selection and development in sport as well as the development of life skills in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locus of Control
  • Self-Determination Theory
  • Sport orinitions
  • Success
  • Talent Identification