فراتحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب/دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

3 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج/ دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج

4 دبیر

چکیده

طی چند دهۀ گذشته شناخت عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان های ورزشی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. وجود پژوهش های متعدد در این حوزه لزوم انجام یک فراتحلیل یا پژوهش ترکیبی را مورد تأکید قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه تأثیر عوا مل مؤثر بر خلاقیت سازمان های ورزشی انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود و جامعۀ آماری آن را کلیه مطالعات انجام شده و در دسترس در خصوص خلاقیت کارکنان سازمان های ورزشی بودند که به صورت هدفمند با در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج 25 مطالعه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پژوهش های اولیه از چک لیست طراحی شده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل پژوهش های اولیه از اندازه اثر به تفکیک هر مطالعه، اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثرات ثابت و تصادفی، نمودار قیفی، تحلیل حساسیت، آزمون همگنی، مجذور I و آماره NF-S استفاده شد. همچنین نوع شاخص اندازه اثر استفاده شده شاخص r بود که با کمک نرم افزار CMA نسخه 2 انجام گرفت. نتایج مربوط به اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (461/0) به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و رهبری به ترتیب بیشترین اثر را در خلاقیت سازمان های ورزشی دارند. یافته های این فراتحلیل دارای پشتوانۀ نظری و تجربی مکفی است و لزوم بازنگری و استفاده از این عامل ها را در ارتقاء خلاقیت سازمان های ورزشی موجۀ می سازد.

کلیدواژه‌ها