فراتحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب/دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

3 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج/ دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج

4 دبیر

چکیده

طی چند دهۀ گذشته شناخت عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان های ورزشی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. وجود پژوهش های متعدد در این حوزه لزوم انجام یک فراتحلیل یا پژوهش ترکیبی را مورد تأکید قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه تأثیر عوا مل مؤثر بر خلاقیت سازمان های ورزشی انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود و جامعۀ آماری آن را کلیه مطالعات انجام شده و در دسترس در خصوص خلاقیت کارکنان سازمان های ورزشی بودند که به صورت هدفمند با در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج 25 مطالعه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پژوهش های اولیه از چک لیست طراحی شده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل پژوهش های اولیه از اندازه اثر به تفکیک هر مطالعه، اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثرات ثابت و تصادفی، نمودار قیفی، تحلیل حساسیت، آزمون همگنی، مجذور I و آماره NF-S استفاده شد. همچنین نوع شاخص اندازه اثر استفاده شده شاخص r بود که با کمک نرم افزار CMA نسخه 2 انجام گرفت. نتایج مربوط به اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (461/0) به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و رهبری به ترتیب بیشترین اثر را در خلاقیت سازمان های ورزشی دارند. یافته های این فراتحلیل دارای پشتوانۀ نظری و تجربی مکفی است و لزوم بازنگری و استفاده از این عامل ها را در ارتقاء خلاقیت سازمان های ورزشی موجۀ می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of factors affecting the creativity of employees of sports organizations Abstract

نویسندگان [English]

  • parivash hosseini 1
  • Tayebe Zargar 2
  • mozafar Yektayar 3
  • Golale Hosseini 4
1 Depaetment of Physical Education/Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Physical Education and Sport Science Department, South Tehran Branch/, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Physical Education and Sport Science Department, Sanandah Branch/, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
4 theacher/ amoozesh va parvaresh
چکیده [English]

During past decades, recognizing factors affecting the creativity of sports organizations has been the focus of many researchers. The existence of numerous researches in this field emphasizes the necessity of conducting a meta-analytic or combined research in this field. Therefore, the present study was conducted by meta-analysis with the aim of combining research on the impact of effective factors on the creativity of sports organizations. The method of the present study is meta-analysis and its statistical population is all existing studies in the field of creativity of employees of sports organizations, which has been purposefully selected by considering the inclusion and exit criteria of 25 studies. In the present study, a designed checklist was used to collect information from the initial research. In order to analyze the preliminary studies, the effect size was used separately for each study. The effect size was combined with two models of fixed and random effects, funnel diagram, sensitivity analysis, homogeneity test, square I and NF-S statistics. Also, the type of effect size index used was r index, which was done with the help of CMA software version 2. The results related to the combined effect size were obtained for the random effects model (0.461). The results also showed that organizational culture, knowledge management and leadership have the greatest impact on the creativity of sports organizations, respectively. The findings of this meta-analysis have sufficient theoretical and experimental support and justify the need to study and use these factors in promoting the creativity of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effect size
  • organizational creativity
  • sports organizations
  • meta-analysis