مقایسه و رابطه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در کارکنان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار: توسعه یک مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی

3 مربی فیزیولوژی ورزشی، بخش تربیت بدنی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

5 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسه و رابطه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در کارکنان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار شیراز بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد که به صورت میدانی اقدام به جمع آوری داده های تحقیق شد. نمونه آماری آن شامل 200 کارمند مرد بود که از بین کارکنان نظامی شهر شیراز از طریق جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شات (1998) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف (1994) بود. آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه ورزشکاران و غیر ورزشکاران و همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت بررسی ارتباط و پیش بینی متغیر های تحقیق بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران و غیرورزشکاران در هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن ها تفاوت معناداری وجود دارد، که کارکنان ورزشکار در هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن‌ها از کارکنان غیر ورزشکار بهتر بودند. همچنین نتایج نشان دهنده ارتباط معنادار بین برخی از ابعاد بهزیستی با هوش هیجانی در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران بود و همچنین بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده خوبی برای هوش هیجانی و مولفه های آن در ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که کارکنان غیرورزشکار جهت بهبود ویژگی های روانشناختی خود به فعالیت بدنی تشویق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison and relationship between emotional intelligence and psychological well-being in Athletic and non-athlete military personnel: Development of a structural equations model

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Hosseini 1
  • mohammad hossein zamani 2
  • mohsen behrad nasab 3
  • Mohammad Ali Sahebkaran 4
  • mehdi fakher 5
1 Assistant Professor Department Motor Behavior, University of Attar, Mashhad, Iran
2 Ferdowsi Mashhad Universuty- faculty of sport science
3 Instructor Sports Physiology, Department of Physical Education, Khavaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Birjand University, Birjand, Iran.
5 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،ایران
چکیده [English]

The purpose of this study was the comparison and relationship the emotional intelligence and psychological well-being between the active and inactive elderly of Shahid. The method of research in this research is descriptive and survey type which has been used to collect data in the field. The statistical sample consisted of 210 male who were selected from the Military personnel in Shiraz by Morgan Table. The instrument used in this study was Shut’s Emotional Intelligence Questionnaire (1998) and Ryff Psychological Well-Being Questionnaire (1994). The statistical tests used in this study were multivariate analysis of variance for comparison between Athlete and non-athlete and Pearson correlation and regression to investigate the relationship and prediction of research variables. The results of this study showed that there is a significant difference between Athlete and non-athlete in emotional intelligence and psychological well-being and their components. The Athletes were better in emotional intelligence and psychological well-being, and their components were better than non-athlete. The results also showed a significant relationship between some dimensions of well-being with emotional intelligence among Athlete and non-athlete and also psychological well-being was a good predictor of emotional intelligence and its components in Athlete and non-athlete. Therefore, according to the results, it is suggested that non-athlete employees be encouraged to exercise in order to improve their psychological characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • psychological well-being
  • Athlete and non-athlete