تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر تصویر‌سازی فعالیت‌بدنی بر روی درک فشار خستگی و انرژی مصرفی بود.

روش‌ شناسی: مطالعۀ حاضر نیمه تجربی با چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. جامعۀ آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل دادند. داده های تحقیق به شیوۀ در دسترس از 50 نفر از دانشجویان جمع‌آوری شد. در ادامه شرکت‌کنندگان به گروه‌های تصویرسازی (مرتبط لذت‌بخش، مرتبط انرژیک، غیر‌مرتبط لذت‌بخش و غیرمرتبط انرژیک) و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق شامل پرسش‌نامۀ دموگرافیک، مقیاس درک فشار بورگ، متن‌های تصویر‌سازی، تردمیل، ضربان‌سنج بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر و متعاقب آن با آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد که تاثیر تصویرسازی فعالیت‌بدنی بر روی درک فشار معنادار بود. همه گروه‌های تصویرسازی نسبت به گروه کنترل درک فشار کمتری داشتند، اما آزمون بنفرونری نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه‌های تصویرسازی وجود ندارد. به علاوه، مشخص شد که تصویرسازی تاثیر معناداری بر روی انرژی مصرفی افراد ندارد.

نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته ها بر نقش تصویرسازی فعالیت‌‌بدنی در حین ورزش به عنوان عاملی جهت کاهش خستگی و لذت بردن هر چه بیشتر از فعالیت‌بدنی تأکید می کند. بنابراین، تصویرسازی فعالیت‌بدنی در حین ورزش نقش مؤثری در جهت کاهش خستگی و لذت بردن هر چه بیشتر از فعالیت‌بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها