تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر تصویر‌سازی فعالیت‌بدنی بر روی درک فشار خستگی و انرژی مصرفی بود.

روش‌ شناسی: مطالعۀ حاضر نیمه تجربی با چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. جامعۀ آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل دادند. داده های تحقیق به شیوۀ در دسترس از 50 نفر از دانشجویان جمع‌آوری شد. در ادامه شرکت‌کنندگان به گروه‌های تصویرسازی (مرتبط لذت‌بخش، مرتبط انرژیک، غیر‌مرتبط لذت‌بخش و غیرمرتبط انرژیک) و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق شامل پرسش‌نامۀ دموگرافیک، مقیاس درک فشار بورگ، متن‌های تصویر‌سازی، تردمیل، ضربان‌سنج بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر و متعاقب آن با آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد که تاثیر تصویرسازی فعالیت‌بدنی بر روی درک فشار معنادار بود. همه گروه‌های تصویرسازی نسبت به گروه کنترل درک فشار کمتری داشتند، اما آزمون بنفرونری نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه‌های تصویرسازی وجود ندارد. به علاوه، مشخص شد که تصویرسازی تاثیر معناداری بر روی انرژی مصرفی افراد ندارد.

نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته ها بر نقش تصویرسازی فعالیت‌‌بدنی در حین ورزش به عنوان عاملی جهت کاهش خستگی و لذت بردن هر چه بیشتر از فعالیت‌بدنی تأکید می کند. بنابراین، تصویرسازی فعالیت‌بدنی در حین ورزش نقش مؤثری در جهت کاهش خستگی و لذت بردن هر چه بیشتر از فعالیت‌بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise Imagery on Perceived Exertion, Energy Consumption

نویسندگان [English]

  • hassan gharayagh zandi 1
  • Ramin Mansori Kalash 2
  • Davood Mohammadvalipoor Heris 2
  • Saeid Ahmadzadeh 2
1 Assistant professor, Sport psychology, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of physical education and sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Department of Motor Behavior and Sport Psychology. Faculty of Physical education and sport sciences. Tehran University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of exercise imagery on the perceived exertion and energy consumption.

Methodology: The current study was a quasi-experimental with four experimental groups as well as one control group. The statistical population was included by all students of University of Tehran. Data were collected in accessible form from 50 students. The participants were divided into imagery groups (associative enjoyment imagery, associative energetic imagery, dissociative enjoyment imagery and dissociative energetic imagery) and a control group. Instruments used in this study included demographic questionnaire, the Borg scale of perceived exertion, imagery texts, Treadmill, and heart rate monitors (polar). Data were analyzed using repeated measure of analysis of variance and subsequently by Bonferoni post hoc test.

Results: The results showed that the effect of exercise imagery on pressure perception was significant. All the imagery groups were less aware of the perceived exertion than the control group. But the Bonferonri test showed that there was no significant difference between the imagery groups. In addition, it was found that imaging does not have a significant effect on the energy consumption of individuals.

Conclusion: In general, the findings emphasize the role of exercise imagery during exercise as a factor in reducing fatigue and enjoying more of physical activity. Therefore, exercise imagery during exercise has an effective role in reducing fatigue and enjoying physical activity as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Skill
  • Joy
  • Fatigue
  • Heart Rate