ارائه مدل عوامل موثر بر جذب بازیکنان توسط مدارس فوتبال ) مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل عوامل موثر برجذب بازیکنان در مدارس فوتبال استان خراسان رضوی بود.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته میباشد.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل مربیان برجسته و مربیان پایه در استان خراسان رضوی، بازیکنان باسابقه فوتبال،مدیران باشگاه ها و مدارس فوتبال،روسا و معاونان و کارمندان باسابقه هیات فوتبال استان و خانواده های بازیکنان فوتبال بودندودر بخش کمی شامل مشتریان مدارس فوتبال شامل فوتبال آموزان و خانواده های افراد بود.روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمندبود و درمجموع 9 مصاحبه انجام شدودربخش کمی روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود.در مجموع 190 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوایی و تکرار عوامل و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بود. همچنین برای مدلسازی از نرم افزار اسمارت PLS نسخه 2 استفاده شد. طبق یافته های تحقیق 49 گویه به عنوان عوامل موثر بر جذب بازیکنان توسط مدارس فوتبال شناسایی شد که 27 گویه به عنوان پیش برنده و 22 عامل به عنوان بازدارنده مشخص شد.عوامل پیش برنده شناسایی شده شامل اعضای داخلی، آموزشی، محیطی، جذب کننده، مربوط به خانواده و انعطاف پذیری عوامل بازدارنده شامل خدمات ثانویه و انگیزشی، نفوذ و قدرت، مربوط به مربیان، تیم داری و مسائل جانبی) بود همچنین نتایج مدل تحقیق نشان داد که مدل مفهومی از برازش خوبی برخودار است و تمامی مسیرها معنادار و مثبت است

کلیدواژه‌ها