ارائه مدل عوامل موثر بر جذب بازیکنان توسط مدارس فوتبال ) مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل عوامل موثر برجذب بازیکنان در مدارس فوتبال استان خراسان رضوی بود.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته میباشد.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل مربیان برجسته و مربیان پایه در استان خراسان رضوی، بازیکنان باسابقه فوتبال،مدیران باشگاه ها و مدارس فوتبال،روسا و معاونان و کارمندان باسابقه هیات فوتبال استان و خانواده های بازیکنان فوتبال بودندودر بخش کمی شامل مشتریان مدارس فوتبال شامل فوتبال آموزان و خانواده های افراد بود.روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمندبود و درمجموع 9 مصاحبه انجام شدودربخش کمی روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود.در مجموع 190 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوایی و تکرار عوامل و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بود. همچنین برای مدلسازی از نرم افزار اسمارت PLS نسخه 2 استفاده شد. طبق یافته های تحقیق 49 گویه به عنوان عوامل موثر بر جذب بازیکنان توسط مدارس فوتبال شناسایی شد که 27 گویه به عنوان پیش برنده و 22 عامل به عنوان بازدارنده مشخص شد.عوامل پیش برنده شناسایی شده شامل اعضای داخلی، آموزشی، محیطی، جذب کننده، مربوط به خانواده و انعطاف پذیری عوامل بازدارنده شامل خدمات ثانویه و انگیزشی، نفوذ و قدرت، مربوط به مربیان، تیم داری و مسائل جانبی) بود همچنین نتایج مدل تحقیق نشان داد که مدل مفهومی از برازش خوبی برخودار است و تمامی مسیرها معنادار و مثبت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

players by football schools (case study: Razavi Khorasan province)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Kamel abbasi 1
  • Ehsan Asadollahi 2
1 Master's student in Sports Management, Sanabad Golbahar Institute of Higher Education
2 Assistant Professor, Faculty Member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute
چکیده [English]

The aim of the present research was to provide a model of factors influencing the recruitment of players in football schools in Razavi Khorasan province.This research is applied in terms of purpose and mixed in terms of implementation method.The statistical population of this research in the qualitative part included prominent coaches and basic coaches in Razavi Khorasan province, experienced football players, managers of football clubs and schools,presidents and vice-presidents and employees with experience in the province's football team and the families of football players, and in the quantitative part included The customers of football schools included football students and families.The sampling method was purposeful in the qualitative part and a total of9interviews were conducted and in the quantitative part the sampling method was available.A total of190questionnaires were returned correctly.The method of data analysis in the qualitative part was using the approach of content analysis and repetition of factors, and in the quantitative part, using SPSS software version22and statistical tests of exploratory and confirmatory factor analysis.Smart PLS version2software was also used for modeling.According to the findings of the research49items were identified as factors influencing the recruitment of players by football schools, of which27items were identified as promoters and22factors as inhibitors.The driving factors identified included internal, educational, environmental, attracting, family-related, and flexibility factors, and the inhibiting factors included secondary and motivational services, influence and power, related to coaches,teamwork,and side issues).Also, the results of the research model showed that the conceptual model has a good fit and all paths are meaningful and positive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football schools"
  • talent"
  • basic player"
  • "
  • player recruitment"