تاثیر یک دوره برنامه اسپارک بر خودپنداره بدنی و مهارت‌های بنیادی دختران دوره ابتدایی دارای ‏اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته برنامه منتخب اسپارک بر روی خودپنداره بدنی و مهارتهای بنیادی دختران دوره ابتدایی ‏دارای اضافه وزن انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دختران دارای اضافه وزن مدارس ابتدایی چادگان تشکیل دادند. از این میان نمونه‎‌‎ای ‏به حجم 30 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در ‏این پژوهش مقیاسفرم کوتاه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (1998) و آزمون رشد مهارتهای حرکتی درشت –ویرایشدوماولریخ (2000) ‏بود. برای مداخله، گروه آزمایش به مدت 8 هفته برنامه تمرینی اسپارک (سه جلسه 45 دقیقه ای در هفته) را انجام دادند، در حالی که گروه ‏کنترل تنها برنامه‌های فعالیت بدنی عادی مدارس را داشته و هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی انجام نمی‌دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ‏آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای بررسی فرضیه‌ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که در گروه تمرین اسپارک به ‏طور معناداری قابلیت‌های مهارتی و بنیادی و خودپندار بدنی و عزت نفس افزایشیافته است. بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان نتیجه ‏گرفت برنامه اسپارک قابلیت توسعه بهتر و مثبت‌تر نگرش، ظاهر و توانایی‌های بدنی کلی در دختران ابتدایی دارای اضافه وزن را دارد. ‏

کلیدواژه‌ها