تاثیر یک دوره برنامه اسپارک بر خودپنداره بدنی و مهارت‌های بنیادی دختران دوره ابتدایی دارای ‏اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته برنامه منتخب اسپارک بر روی خودپنداره بدنی و مهارتهای بنیادی دختران دوره ابتدایی ‏دارای اضافه وزن انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دختران دارای اضافه وزن مدارس ابتدایی چادگان تشکیل دادند. از این میان نمونه‎‌‎ای ‏به حجم 30 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در ‏این پژوهش مقیاسفرم کوتاه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (1998) و آزمون رشد مهارتهای حرکتی درشت –ویرایشدوماولریخ (2000) ‏بود. برای مداخله، گروه آزمایش به مدت 8 هفته برنامه تمرینی اسپارک (سه جلسه 45 دقیقه ای در هفته) را انجام دادند، در حالی که گروه ‏کنترل تنها برنامه‌های فعالیت بدنی عادی مدارس را داشته و هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی انجام نمی‌دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ‏آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای بررسی فرضیه‌ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که در گروه تمرین اسپارک به ‏طور معناداری قابلیت‌های مهارتی و بنیادی و خودپندار بدنی و عزت نفس افزایشیافته است. بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان نتیجه ‏گرفت برنامه اسپارک قابلیت توسعه بهتر و مثبت‌تر نگرش، ظاهر و توانایی‌های بدنی کلی در دختران ابتدایی دارای اضافه وزن را دارد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a Spark program course on physical self-concept and Fundamental ‎skills of overweight elementary school girls

نویسندگان [English]

  • salimeh abbasi 1
  • Farzaneh Davary 2
1 Master's degree in sports psychology, Department of Movement Behavior and Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran;
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effect of eight weeks of ‎Spark program on physical self-concept and basic skills of overweight elementary school girls. The ‎statistical population of the study consisted of all overweight girls of Chadegan primary schools. ‎Among these, a sample of 30 people was selected using the available sampling method and ‎randomly divided into two control and experimental groups. The tools used in this research were ‎Marsh et al.'s short-form physical self-description scale (1998) and Ulrich's gross motor skills ‎development test - second edition (2000). For the intervention, the experimental group did the ‎SPARK exercise program (three 45-minute sessions per week) for 8 weeks, while the control group ‎only had regular school physical activity programs and did not do any regular physical activity. ‎Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used to analyze the data, and covariance ‎analysis was used to test the hypotheses. The results showed that in the SPARK training group, skill ‎and fundamental abilities, physical self-concept and self-esteem increased significantly. Based on ‎the findings of the present research, it can be concluded that the SPARK program has the ability to ‎develop better and more positive attitude, appearance and general physical abilities in overweight ‎primary school girls.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spark training
  • physical self-concept
  • Fundamental skills
  • overweight
  • girls