دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1401 
تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا؛ پژوهش کیفی

صفحه 109-121

قاسم بابایی زارچ؛ مجتبی خلیلی زارچی؛ حسن غرایاق زندی؛ مسیب مظفری دهشیری