پیش‌بینی نشانه های اضطراب والدین دارای کودک اوتیسم بر اساس معنویت، باورهای فراشناختی و تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی (گرایش کودکان استثنایی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 دکترای مبانی فلسفی تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

چکیده

با توجه به تاثیرات منفی روانشناختی کودکان اوتیسم در والدین، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نشانه های اضطراب والدین دارای کودک اوتیسم بر اساس معنویت، باورهای فراشناختی و تنظیم هیجان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و از طرح‌های همبستگی بود. از بین جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین (مادر و پدر) دارای کودک مبتلابه اوتیسم در شهر شیراز مراجعه‌کننده به مراکز بهزیستی و دارای پرونده در آموزش‌وپرور، نمونه ای به تعداد ۲۹۰ نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس و لحاظ کردن ملاک‌های ورود و خروج به پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودارها و.) و استنباطی (همبستگی و رگرسیون همزمان) برای بررسی ارتباطات بین متغیرهای پژوهش توسط نرم‌افزار آماری spss-22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین معنویت، باورهای فراشناختی و تنظیم هیجان توانایی معناداری برای پیش بینی اضطراب والدین را داشتند. نتایج همبستگی نیز حاکی از رابطه معنادار بین متغیر اضطراب با متغیرهای وابسته بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود از متغیرهای معنویت، باورهای فراشناختی و تنظیم هیجان در طراحی برنامه های آموزشی و درمانی والدین دارای فرزند اوتیسم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the symptoms of parental anxiety in a child with autism based on spirituality, metacognitive beliefs, and emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Sara Rahnama 1
  • sharbano haghight 2
1 Master of Psychology (Exceptional Children's Tendency), Islamic Azad University, Firoozabad Branch.
2 PhD in Philosophy of Education and Assistant Professor, Islamic Azad University of Firoozabad
چکیده [English]

Due to the negative psychological effects of children with autism in parents, the present study was conducted to predict the symptoms of parental anxiety in children with autism based on spirituality, metacognitive beliefs and emotion regulation. Method: The present study was a descriptive study and correlational design. Among the statistical population of the study, including all parents (mother and father) with children with autism in Shiraz, referring to welfare centers and having files in parenting education, a sample of 290 people was selected by sampling method and considering the criteria for entering and leaving the research. Were. The research data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, graphs, etc.) and inferential (simultaneous correlation and regression) to examine the relationships between the research variables by the statistical software SPSS-22. Results: The results showed that there was a significant ability between spirituality, metacognitive beliefs and emotion regulation to predict parental anxiety. The correlation results also showed a significant relationship between anxiety variable and dependent variables. Conclusion: According to the results of the present study, it is recommended to use the variables of spirituality, metacognitive beliefs and emotion regulation in designing educational and treatment programs for parents of children with autism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Autism
  • Metacognitive Beliefs
  • Emotion Regulation
  • Spirituality