مقایسه اثر آموزش خطی و غیر خطی بر تعادل ایستا و پویای دانش‌آموزان دختر 7 تا 9 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: مطابق با دیدگاه سیستم‌های پویا؛ فرآیند یادگیری، پیشروی خطی مداوم رفتار نیست بلکه تغییرات ناگهانی و غیرمداوم در ‏طول زمان است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر آموزش خطی و غیر خطی بر تعادل ایستا و پویای دانش‌اموزان دختر 7 تا 9 سال ‏بود. روش‌شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، از بین دانش‌آموزان دختر 7 تا 9 ساله شهر تهران، 30 ‏دانش‌آموز دختر به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه آموزش غیرخطی و آموزش خطی گرفتند. در مرحله پیش آزمون، تعادل ایستا و ‏پویای شرکت‌کنندگان مطابق با دستورالعمل آزمون ‏MABC-2‎‏ اندازه‌گیری شد. بعد از اجرای پیش آزمون، گروه‌ها به اجرای تمرین مورد نظر ‏در هشت هفته و هر هفته 3 جلسه پرداختند. بلافاصله پس از آخرین جلسه تمرینی، در مرحله پس آزمون تعادل ایستا و پویای شرکت‌کنندگان ‏مجددا اندازه‌گیری شد. داده‌ها به روش تی وابسته و آزمون کوواریانس تحلیل شد. نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هم آموزش ‏غیرخطی و هم آموزش خطی باعث بهبود معنی‌دار تعادل ایستا و پویای دختران 7 تا 9 ساله گردید (05/0‏P ≤‎‏). دیگر نتایج حاکی از تفاوت ‏معنی‌دار بین گروه آموزش غیرخطی و اموزش خطی در تعادل ایستا و پویا بود و شرکت‌کنندگان گروه آموزش غیرخطی دارای تعادل ایستا و ‏پویای بهتر بودند. نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت آموزش غیرخطی در مدارس در بهبود تعادل ایستا و پویای دانش-‏آموزان دختر تاکید دارد و نتایج تاییدی بر رویکرد قیود محور می‌باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of linear and non-linear pedagogy on static and dynamic balance ‎of girls students aged 7 to 9 years

نویسنده [English]

  • fatemeh kordi
department motor behavior, sport science faculty, kharazmi university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: In line with the view of dynamic systems; the learning process is not a ‎continuous linear progression of behavior but a sudden and discontinuous change over time. Thus, ‎the purpose of current study was to examine comparison of nonlinear and linear pedagogy on static ‎and dynamic balance in female student 7 to 9 years. Methodology: In semi-experimental study ‎with pre-post test phases, among 7 to 9 year old female students in Tehran, 30 female students were ‎selected by available methods and located non-linear and linear pedagogy groups. In the pre-test ‎phase, the static and dynamic balance of the participants was measured according to the MABC-2 ‎test instructions. After the pre-test phase, the groups performed the exercise in eight weeks and 3 ‎sessions per week.‎‏ ‏Immediately after the last training session, the static and dynamic balance of the ‎participants was measured again in the post-test phase. Data analyzed with paired t test and ‎covariate. Results: The results indicated that both nolinear pedagogy and both linear pedagogy had ‎significant effect on static and dynamic balance of girls 7 to 9 years. Other results indicated that ‎there was significant difference between nonlinear and linear pedagogy in static and dynamic ‎balance and participants in nonlinear groups had better static and dynamic balance. Conclusion: In ‎general, the results of the current study emphasize the importance of nonlinear education in schools ‎in improving the static and dynamic balance of female students and the results are a confirmation ‎of the constraint-led approach. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • linear pedagogy
  • nonlinear pedagogy
  • static balance
  • dynamic balance
  • primary school