تاثیر تمرینات عملکردی ‏شدید بر توان بی هوازی و خستگی زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علومانسانی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، دانشکده ادبیات و علومانسانی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تاثیر تمرینات عملکردی ‏شدید بر توان بی‌هوازی و خستگی زنان دارای اضافه وزن‏ انجام گرفت. در این مطالعه نیمه ‏تجربی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون، از بین زنان دارای اضافه وزن شهر اصفهان، 30 زن دارای اضافه وزن که در باشگاه آرسن مشغول ‏به فعالیت بودند، به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات عملکردی شدید و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش ‏آزمون اندازه‌گیری‌های قد، وزن و توان بی‌هوازی راس ساعت 8 تا 10 صبح در سالن ورزشی باشگاه انجام گرفت. در ادامه، مرحله تمرینی آغاز ‏شد. مرحله تمرینی در هشت هفته و هر هفته سه جلسه در سالن ورزشی باشگاه انجام گرفت که گروه‌ تمرینی به انجام تمرین مورد نظر ‏پرداختند. در این مدت گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود پرداختند. در نهایت، 48 ساعت بعد از اتمام مرحله تمرینی، در مرحله پس ‏آزمون، اندازه‌گیری‌های مورد نظر باز انجام گرفت. داده‌ها به روش کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات عملکردی شدید در ‏افزایش توان بی‌هوازی (اوج توان بی‌هوازی، میانگین توان بی‌هوازی، حداقل توان بی‌هوازی) و کاهش خستگی تاثیر معنی‌داری دارد ‏‏(‏p≤0.05‎‏) و نتایج حاکی بهبود معنی‌دار این شاخص‌ها در اثر تمرینات ‏HIFT‏ بود (‏p≤0.05‎‏). به طور کلی نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت ‏تمرینات ‏HIFT‏ بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی زنان دارای اضافه وزن تاکید دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شود که ‏مربیان از تمرینات عملکردی شدید در بهبود توان بی‌هوازی و شاخص خستگی زنان اضافه وزن بهره جویند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high intensity functional training on anaerobic power and fatigue of ‎overweight women

نویسندگان [English]

  • fatemeh sadeghi jondani 1
  • Akbar Azamiyan Jazi 2
  • Banafsheh Mohammadi 2
1 Master of Sports Physiology, Faculty of Literature and Human Sciences, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current study was to examine the effect of high intensity functional training on ‎anaerobic power and fatigue of overweight women. In this semi-experimental study, with a pre-test-‎post-test design, among overweight women in Isfahan, 30 overweight women who worked in Arsen ‎Club were selected by random access and randomly divided into two groups of exercises: high ‎intensity functional training and control. In the pre-test phase, measurements of height, weight and ‎anaerobic power were performed at 8 to 10 o’clock in the morning in the club gym. Then, the ‎intervention phase began. The intervention phase was performed in eight weeks and three sessions ‎per week in the club gym, where the training groups performed the desired exercise. During this ‎time, the control group resumed their daily activities. Finally, 48 hours after the end of the training ‎phase, in the post-test phase, the desired measurements were performed again. Data were analyzed ‎by covariance test. The results showed that high intensity functional training in increasing anaerobic ‎power (peak, mean and minimum anaerobic power), and decrease in fatigue index have a ‎significant effect (p≤0.05) and the results show a significant improvement of these indicators due to ‎HIFT exercises (p≤0.05). In general, the results of the present study emphasize the importance of ‎HIFT training on anaerobic power and fatigue of overweight women. According to the results of the ‎present study, it is suggested that trainers use high intensity functional training to improve anaerobic ‎power and fatigue of overweight women.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Functional Training
  • Anaerobic Power
  • Fatigue
  • Overweight Women