تاثیر تمرینات عملکردی ‏شدید بر توان بی هوازی و خستگی زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تاثیر تمرینات عملکردی ‏شدید بر توان بی‌هوازی و خستگی زنان دارای اضافه وزن‏ انجام گرفت. در این مطالعه نیمه ‏تجربی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون، از بین زنان دارای اضافه وزن شهر اصفهان، 30 زن دارای اضافه وزن که در باشگاه آرسن مشغول ‏به فعالیت بودند، به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات عملکردی شدید و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش ‏آزمون اندازه‌گیری‌های قد، وزن و توان بی‌هوازی راس ساعت 8 تا 10 صبح در سالن ورزشی باشگاه انجام گرفت. در ادامه، مرحله تمرینی آغاز ‏شد. مرحله تمرینی در هشت هفته و هر هفته سه جلسه در سالن ورزشی باشگاه انجام گرفت که گروه‌ تمرینی به انجام تمرین مورد نظر ‏پرداختند. در این مدت گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود پرداختند. در نهایت، 48 ساعت بعد از اتمام مرحله تمرینی، در مرحله پس ‏آزمون، اندازه‌گیری‌های مورد نظر باز انجام گرفت. داده‌ها به روش کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات عملکردی شدید در ‏افزایش توان بی‌هوازی (اوج توان بی‌هوازی، میانگین توان بی‌هوازی، حداقل توان بی‌هوازی) و کاهش خستگی تاثیر معنی‌داری دارد ‏‏(‏p≤0.05‎‏) و نتایج حاکی بهبود معنی‌دار این شاخص‌ها در اثر تمرینات ‏HIFT‏ بود (‏p≤0.05‎‏). به طور کلی نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت ‏تمرینات ‏HIFT‏ بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی زنان دارای اضافه وزن تاکید دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شود که ‏مربیان از تمرینات عملکردی شدید در بهبود توان بی‌هوازی و شاخص خستگی زنان اضافه وزن بهره جویند.‏

کلیدواژه‌ها