تاثیر ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MSPE) بر مهارت‌های ذهنی، اضطراب رقابتی ورزش و عملکرد مهارتی فوتبالیست‌های نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 استاد تمام گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MSPE) بر مهارت‌های ذهنی، اضطراب رقابتی و عملکرد مهارتی فوتبالیست‌ها بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و طرح پیش‌آزمون/پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش را 30 فوتبالیست با رده سنی 16-12 سال تشکیل میداد که به‌صورت دردسترس از مدارس فوتبال استان آذربایجان‌شرقی انتخاب شده و در دو گروه تجربی (ذهن‌آگاهی) و کنترل (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه تجربی، 6 جلسه (3هفته و هفته‌ای 2 جلسه) 45 دقیقه‌ای مداخلات ذهن‌آگاهی را دریافت نمودند و در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نگرفت. هر دو گروه در شرایط یکسان و با استفاده از پرسشنامه‌های مهارت‌های ذهنی، اضطراب رقابتی ورزش و آزمون عملکرد مهارتی فوتبال در مراحل پیش-آزمون و پس‌آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون‌ تحلیل‌کواریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین گروه تجربی و کنترل در اضطراب ورزشی تفاوت معناداری مشاهده نشد، اما تفاوت معناداری در مهارت‌های روانی و عملکرد مهارتی فوتبالیست‌ها مشاهده شد. پس می‌توان نتیجه گرفت آموزش مهارت‌های روانی مانند ذهن‌آگاهی می‌تواند یک روش مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای افزایش عملکرد روانی و جسمانی ورزشکاران شود و زمینه موفقیت ورزشی آنها را ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها