تاثیر ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MSPE) بر مهارت‌های ذهنی، اضطراب رقابتی ورزش و عملکرد مهارتی فوتبالیست‌های نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 استاد تمام گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MSPE) بر مهارت‌های ذهنی، اضطراب رقابتی و عملکرد مهارتی فوتبالیست‌ها بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و طرح پیش‌آزمون/پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش را 30 فوتبالیست با رده سنی 16-12 سال تشکیل میداد که به‌صورت دردسترس از مدارس فوتبال استان آذربایجان‌شرقی انتخاب شده و در دو گروه تجربی (ذهن‌آگاهی) و کنترل (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه تجربی، 6 جلسه (3هفته و هفته‌ای 2 جلسه) 45 دقیقه‌ای مداخلات ذهن‌آگاهی را دریافت نمودند و در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نگرفت. هر دو گروه در شرایط یکسان و با استفاده از پرسشنامه‌های مهارت‌های ذهنی، اضطراب رقابتی ورزش و آزمون عملکرد مهارتی فوتبال در مراحل پیش-آزمون و پس‌آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون‌ تحلیل‌کواریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین گروه تجربی و کنترل در اضطراب ورزشی تفاوت معناداری مشاهده نشد، اما تفاوت معناداری در مهارت‌های روانی و عملکرد مهارتی فوتبالیست‌ها مشاهده شد. پس می‌توان نتیجه گرفت آموزش مهارت‌های روانی مانند ذهن‌آگاهی می‌تواند یک روش مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای افزایش عملکرد روانی و جسمانی ورزشکاران شود و زمینه موفقیت ورزشی آنها را ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindful Sport Performance Enhancement (MSPE) on Mental Skills, Sport Competition Anxiety and Skill Performance of Teenage Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Saleh Moazam 1
  • Mohammad Taghi Aghdasi 2
  • Hassan Gharayegh Zandi 3
  • Fariba Molaee Zangi 1
1 university of tabriz
2 University of Tabriz
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of mindful sport performance enhancement (MSPE) on mental skills, sport competition anxiety and skill performance of teenage soccer players The research was semi-experimental and pre-test/post-test method with a control group. The statistical sample of the research consisted of 30 football players with 12-16 years old age rage, who were selected by available from the football schools of East Azarbaijan province and divided randomly into two experimental (mindfulness) and control groups (15 people in each group). The experimental group received 6 sessions (3 weeks and 2 sessions per week) of 45 mins of mindfulness training, and no intervention was performed in the control group. Both groups were measured in the same conditions and using questionnaires of mental skills, competitive sports anxiety and football skill performance test in the pre-test and post-test stages. The Covariance is used to analysis of statistical data. The findings showed that there was no significant difference in sport competition anxiety between the experimental and control groups, but a significant difference was observed in the mental skills and skill performance of football players. So it can be concluded that the training of mental skills such as mindfulness can be a suitable and affordable way to increase the mental and physical performance of athletes and create the basis for their sports success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Mental Skills
  • Anxiety
  • Performance
  • Football