تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره‌وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور، با نقش میانجی آوای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره‌وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی بود.

روش‌شناسی: پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور تشکیل دادند. در نهایت تعداد 320 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه بهره‌وری جاهد (1385)، هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران (2009) و پرسشنامه آوای سازمانی کاتارین و هامس (2012) بود. روایی پرسشنامه‌ها به تایید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بهره‌وری= 88/0، هوش هیجانی در ورزش= 89/0، آوای سازمانی = 91/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرمافزار SPSS نسخه23 و Smart PLS نسخه 3.0 استفاده شد.

نتایج: نتایج گویای آن بود که آوای سازمانی و هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره‌وری دارد. افزون براین تأثیر هوش هیجانی بر آوای سازمانی تأیید شد (05/0≥P). و در آخر نتایج بیانگر آن بود که است که اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری از طریق آوای سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور مثبت و معنی‌دار دارد (05/0≥P).

نتیجه‌گیری: می‌توان گفت هوش هیجانی بر بهره‌وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی اثر دارد. به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر هوش هیجانی به واسطه متغیر آوای سازمانی، بر بهره‌وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور انتقال داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Intelligence Dimensions on Organizational Productivity of Physical Education Institutions of the Universities, the Mediator of Organizational Voice

نویسندگان [English]

  • mahbobeh jasbi 1
  • mohsen baqerian farah abadi 1
1 Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence on organizational productivity of employees of educational institutions of the universities of the country, as the mediator of organizational vocation.

Methodology: The present research is a descriptive-correlational research survey, including field studies. The statistical population of this study was all staff of the educational institutions of the universities of the country.320 individuals were selected as samples based on Morgan's table.Data were collected by three questionnaires.The content validity of the questionnaire was by the experts (15 professors Sports management) has been approved.The reliability of the questionnaire was also calculated using Cronbach's alpha coefficient. SPSS and Smart PLS were used to analyze the data.

Results: Results indicated that organizational vocal and emotional intelligence had a positive and significant effect on productivity. The effect of emotional intelligence on organizational voices was confirmed. the results indicated that the effect of emotional intelligence on productivity through organizational voices in the staff of the departments Physical rituals of the universities of the country are positive and significant.Therefore, the hypothesis is zero and the research hypothesis is confirmed, which means that with confidence 95%, emotional intelligence can be said about employees' productivity Physical Education Institutions of the country play an important role in mediating organizational voices, in other words.

Conclusion: the part of the variable of emotional intelligence due to the organizational vocal variables is transferred to the productivity of staff of the educational institutions of the universities of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of emotional intelligence
  • Organizational Productivity
  • Organizational Voice