تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره‌وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور، با نقش میانجی آوای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره‌وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی بود.

روش‌شناسی: پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور تشکیل دادند. در نهایت تعداد 320 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه بهره‌وری جاهد (1385)، هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران (2009) و پرسشنامه آوای سازمانی کاتارین و هامس (2012) بود. روایی پرسشنامه‌ها به تایید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بهره‌وری= 88/0، هوش هیجانی در ورزش= 89/0، آوای سازمانی = 91/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرمافزار SPSS نسخه23 و Smart PLS نسخه 3.0 استفاده شد.

نتایج: نتایج گویای آن بود که آوای سازمانی و هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره‌وری دارد. افزون براین تأثیر هوش هیجانی بر آوای سازمانی تأیید شد (05/0≥P). و در آخر نتایج بیانگر آن بود که است که اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری از طریق آوای سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور مثبت و معنی‌دار دارد (05/0≥P).

نتیجه‌گیری: می‌توان گفت هوش هیجانی بر بهره‌وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی اثر دارد. به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر هوش هیجانی به واسطه متغیر آوای سازمانی، بر بهره‌وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور انتقال داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها