ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه‌های خصوصی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد، محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطلاق می‌شود، به همین دلیل باشگاه‌ها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری می‌پردازند. هدف پژوهش حاضر، ارتباط هوش تجاری و مزیت‌رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه‌های خصوصی شهر تهران است.

روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی _ همبستگی به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه‌های خصوصی شهر تهران که با توجه به فرمول کوکران 295 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جهت گرده‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه، هوش تجاری، مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS:23 و در سطح معنی‌داری آزمون‌هاP<0/05 و روش اماری توصیفی و استنباطی (پیرسون-رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته‌ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی‌دار بین هوش‌تجاری با مزیت‌رقابتی و وفاداری مشتریان باشگاه‌های خصوصی شهر تهران بود. از سویی دیگر هوش تجاری و مزیت‌رقابتی، پیش‌بینی کننده‌های مناسب وفاداری هستند.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مزیت رقابتی و هوش تجاری مهترین عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان هستند.

کلیدواژه‌ها