دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1402 
تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه‌سواری در ایران

صفحه 21-31

10.22034/jmbs.2023.184896

علیرضا احمدجوشقانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ حمید سجادی هزاوه