بررسی اثرپذیری تبحر حرکتی از وضعیت تغذیه پسران 7 الی 15 سال شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد: ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج: ایران.

3 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشگاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرپذیری تبحر حرکتی از وضعیت تغذیه پسران 7 الی 15 سال شهر اردبیل بود. جامعه آماری پژوهش برای کودکان کلیه دانش‌آموزان سنین 7 الی 11 سال، برای نوجوانان کلیه دانش‌آموزان 12 الی 15 سال بود. نمونه پژوهش در هر یک از گروه‌های سنی 80 نفر بود که از 5 مدرسه در دوره ابتدایی و 5 مدرسه در دوره متوسط اول شهر اردبیل به روش خوشه‌ای هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و مقایسه‌ای بود و ابزار اندازه‌گیری تن‌سنجی و آزمون برونینکس – اوزرتسکی بود. نتایج پژوهش نشان داد بین گروه‌های سوءتغذیه، تغذیه متوسط و تغذیه مناسب در تبحر حرکتی سنین نوجوانی تفاوت معناداری وجود نداشت اما بین گروه‌های تبحر حرکتی سنین کودکی تفاوت معنادار بود. علاوه بر این بین تبحر حرکتی گروه‌های سنی مختلف تفاوت معناداری نبود. با توجه به این نتایج به نظر می‌رسد وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی تأثیر دارد و این مسئله در پژوهش حاضر در سنین کودکی و نوجوانی مشاهده شد؛ بنابر این کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرترین قشر در این زمینه محسوب می‌شوند و توجه به وضعیت تغذیه آن‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of movement skills on the nutritional status of boys aged 7 to 15 years in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Saeed Heydari 1
  • Fariba Joshghani 2
  • Saeid Ahmadzadeh 3
  • Mozhgan Roodsarabi 4
1 M.A, Motor Behavior, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd: Iran.
2 M.A, Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj: Iran.
3 Department of Motor Behavior and Sport Psychology. Faculty of Physical education and sport sciences. Tehran University. Tehran. Iran
4 University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of motor skills on the nutritional status of boys aged 7 to 15 years in Ardabil city. The statistical population of the research was for children of all students aged 7 to 11 years, for teenagers of all students 12 to 15 years. The research sample was 80 people in each of the age groups, who were selected from 5 schools in the primary period and 5 schools in the first secondary period of Ardabil city by targeted cluster method. The current research was a descriptive survey and comparison, and the measurement tool was anthropometry and Broninx-Ozertsky test. The results of the research showed that there was no significant difference between the groups of malnutrition, average nutrition, and proper nutrition in motor skills of teenagers, but there was a significant difference between the groups of motor skills of children. In addition, there was no significant difference between motor skills of different age groups. According to these results, it seems that nutritional status has an effect on motor skills, and this issue was observed in the present research in childhood and adolescence; therefore, children and teenagers are considered the most vulnerable group in this field, and it is very important to pay attention to their nutritional status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor skills
  • Nutritional status
  • Children
  • Adolescents