طراحی الگوی نقش حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور واحد الشتر. کارشناس منابع انسانی شرکت نفت پارش.

3 کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان: ایران. مدرس تربیت بدنی و

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران: ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی نقش حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است و جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق هواداران باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران (استقلال، پرسپولیس، سپاهان، فولاد و تراکتور) در فصل 1399 -1400 بودند و نمونه‌ آماری تحقیق هم به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی پرسشنامه تحقیق حاضر به تأیید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. از روش‌های آمار توصیفی (تعیین میانگین، انحراف استاندارد، درصد فراوانی‌ها) استفاده شد و از روش‌های آمار استنباطی شامل (آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف، آزمون چولگی و کشیدگی، آزمون معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و نرم‌افزار PLS نسخه 3 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی نقش مثبتی بر جذب حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران را داشت؛ بنابر این فراگیر شدن ورزش و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین‌المللی، توجه فراوانی را از ناحیه حامیان مالی متوجه این پدیده ساخته است و موفقیت کشورها در میادین بین‌المللی ورزشی علاوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات و توانمندی‌های همه جانبه آن کشورها محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of sponsors role in selected clubs of the Iranian Football Premier League

نویسندگان [English]

  • Reza Mahmoodi 1
  • Maryam Hasanvand 2
  • Fahimeh Najafi Alamdarlo 3
  • Iman Hasanvand 4
1 M.A, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran: Iran.
2 M.Sc., Business Administration, Payam Noor University, Al-Shatar branch. Human resources expert of Paresh Oil Company.
3 3. M.A, Department of Sports Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman: Iran. Lecturer of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Abadeh branch.
4 PhD Student, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran: Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a role model for sponsors in selected clubs of the Iranian Football Premier League. The research method is descriptive survey and applied in terms of purpose and data collection was done in the field. The statistical population of the research was the fans of the selected clubs of the Iranian Football Premier League (Esteghlal, Persepolis, Sepahan, Foolad and Traktor) in the 1399-1400 season, and the statistical sample of the research was from available. Data collection tool was a researcher-made questionnaire that the validity of the present research questionnaire was confirmed by 10 professors of sports management and its reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.84. Descriptive statistical methods (mean determination, standard deviation, percentage of frequencies) were used and inferential statistical methods including (Kolmogorov-Smironov test, skewness and elongation test, structural equation test) were performed using SPSS software version 26 and PLS software version 3. Took. The results showed that economic, political, managerial, social, cultural and legal factors had a positive role in attracting sponsors in selected clubs of the Iranian Football Premier League; Therefore, the pervasiveness of sport and the importance of its place in international relations, has attracted a lot of attention from sponsors to this phenomenon and the success of countries in international sports arenas, in addition to social and economic effects, is a symbol of stability and comprehensive capabilities of those countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sponsors
  • Premier League clubs
  • Iranian football