طراحی الگوی نقش حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور واحد الشتر. کارشناس منابع انسانی شرکت نفت پارش.

3 کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان: ایران. مدرس تربیت بدنی و

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران: ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی نقش حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است و جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق هواداران باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران (استقلال، پرسپولیس، سپاهان، فولاد و تراکتور) در فصل 1399 -1400 بودند و نمونه‌ آماری تحقیق هم به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی پرسشنامه تحقیق حاضر به تأیید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. از روش‌های آمار توصیفی (تعیین میانگین، انحراف استاندارد، درصد فراوانی‌ها) استفاده شد و از روش‌های آمار استنباطی شامل (آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف، آزمون چولگی و کشیدگی، آزمون معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و نرم‌افزار PLS نسخه 3 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی نقش مثبتی بر جذب حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران را داشت؛ بنابر این فراگیر شدن ورزش و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین‌المللی، توجه فراوانی را از ناحیه حامیان مالی متوجه این پدیده ساخته است و موفقیت کشورها در میادین بین‌المللی ورزشی علاوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات و توانمندی‌های همه جانبه آن کشورها محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها