بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تبریز ، تبریز، ایران

2 1. دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران: ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تهران بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق متخصصان ورزش، گردشگری و رسانه‌های ورزشی بودند. روش نمونه‌گیری تحقیق حاضر به صورت در دسترس بود که تعداد 250 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 12 نفر متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و رسانه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن 86/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرونوف، آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون رتبه‌ای فریدمن با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 26 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد شبکه‌های اجتماعی از طریق ایجاد تقاضا برای خدمات و کالاهای ورزشی و ایجاد جذابیت برای اجتماعات، زمینه لازم برای توسعه در توسعه گردشگری ورزشی فراهم می‌کند؛ بنابر این استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نقش مثبتی در تصویر ذهنی گردشگران شهر تهران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها