تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا؛ پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف این کاوش تجربه‌ها و شیوه‌های تدریس دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا بود. روش‌شناسی: روش این مطالعه کیفی- تحلیل محتوا بود. برای این منظور داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و تا زمان اشباع نظری داده‌ها و با 10 دبیر تربیت بدنی در استان یزد که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. همۀ مصاحبه‌ها به صورت متن پیاده‌سازی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در 4 بخش آسیب‌شناسی عدم توجه به درس تربیت بدنی، مشکلات و محدودیت‌های تدریس، راهکارهای استفاده شده برای تدریس و پیشنهادات برای بهبود وضعیت قرار داده شد. بحث: نتایج نشان داد به دلیل اینکه درس تربیت بدنی بارعملی بیشتری دارد تدریس به صورت مجازی و از راه دور با مشکلات زیاد و متنوعی در همه ابعاد همراه است و کیفیت و کارآمدی آموزش حضوری را ندارد. بنابراین ضروری است معلمان با راهکارها و راهنمایی‌های که به تفصیل در این پژوهش بحث شده است، کیفیت برگزاری کلاس تربیت بدنی را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها