تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا؛ پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف این کاوش تجربه‌ها و شیوه‌های تدریس دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا بود. روش‌شناسی: روش این مطالعه کیفی- تحلیل محتوا بود. برای این منظور داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و تا زمان اشباع نظری داده‌ها و با 10 دبیر تربیت بدنی در استان یزد که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. همۀ مصاحبه‌ها به صورت متن پیاده‌سازی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در 4 بخش آسیب‌شناسی عدم توجه به درس تربیت بدنی، مشکلات و محدودیت‌های تدریس، راهکارهای استفاده شده برای تدریس و پیشنهادات برای بهبود وضعیت قرار داده شد. بحث: نتایج نشان داد به دلیل اینکه درس تربیت بدنی بارعملی بیشتری دارد تدریس به صورت مجازی و از راه دور با مشکلات زیاد و متنوعی در همه ابعاد همراه است و کیفیت و کارآمدی آموزش حضوری را ندارد. بنابراین ضروری است معلمان با راهکارها و راهنمایی‌های که به تفصیل در این پژوهش بحث شده است، کیفیت برگزاری کلاس تربیت بدنی را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lived Experiences of Physical Education Teachers during the Corona Epidemic; Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Ghasem Babaei Zarch 1
  • mojtaba khalili zarchi 2
  • hasan gharayagh zandi 1
  • mosayeb mozaffari 3
1 university of tehran
2 chamran
3 isfahan
چکیده [English]

Introduction &Purpose: The purpose of this study was to explore the experiences and teaching methods of physical education teachers during the Corona epidemic. The method of this qualitative study was content analysis. Methodology: For this purpose, the data was collected using semi-structured interviews until theoretical saturation of the data with 10 physical education teachers in Yazd province who were purposefully selected. All interviews were implemented in the form of text and analyzed using the qualitative content analysis method. Results: The findings of the research were placed in 4 parts of the pathology of not paying attention to physical education lessons, problems and limitations of teaching, strategies used for teaching and suggestions for improving the situation. Conclusion: The results showed that due to the fact that physical education lessons are more practical, virtual and remote teaching is associated with many and varied problems in all dimensions and does not have the quality and efficiency of face-to-face education. Therefore, it is necessary for teachers to improve the quality of holding physical education classes with the solutions and guidelines that have been discussed in detail in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Physical Education Teachers
  • Corona
  • Qualitative Research
  • Lived Experiences
  • Virtual Education