مقایسه عملکرد شناختی و روانی ورزشکاران و غیرورزشکاران مبتلا به ویروس کرونا (کووید ۱۹)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد ، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی ، ایران

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه عملکرد توانایی‌های شناختی و عوامل روانی ورزشکاران و غیرورزشکاران سالم و مبتلا به ویروس کرونا (کووید ۱۹) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی ورزشکاران و غیر ورزشکاران شهرستان مشهد تشکیل دادند. از این جامعه، تعداد 60 نفر از افراد ورزشکار و 60 نفر از افراد غیر ورزشکار در دامنه سنی 20 تا 40 سال به صورت در دسترس و هدفمند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ملاک تشخیص بیماری کرونا تست مثبت پی سی ار بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه توانایی‌های شناختی نجاتی (1392) و پرسشنامهDASS-21 استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در سطح معنی‌داری کمتر از 5 صدم استفاده شد. . یافته‌ها نشان داد؛ بین عملکرد توانایی های شناختی و عوامل روانی ورزشکاران و غیرورزشکاران سالم و مبتلا به ویروس کرونا (کووید 19) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در شاخص توانایی‌های شناختی نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که گروه غیر ورزشکار مبتلا به کرونا بطور معنی‌داری نمرات پایین‌تری نسبت به سه گروه دیگر کسب کرده‌اند، در حالیکه بین سه گروه دیگر (ورزشکار مبتلا، ورزشکار غیر مبتلا و غیر ورزشکار غیر مبتلا) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین در شاخص عوامل روانی (افسردگی، اضطراب و استرس) نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که گروه غیر ورزشکار مبتلا به کرونا بطور معنی‌داری نمرات بالاتری نسبت به سه گروه دیگر کسب کرده-اند، در حالیکه بین سه گروه دیگر (ورزشکار مبتلا، ورزشکار غیر مبتلا و غیر ورزشکار غیر مبتلا) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of cognitive and psychological performance of athletes and non-athletes infected with the corona virus (Covid-19)

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi amini 1
  • Hadi eslahi 2
  • zahra mansour jozan 3
1 Doctorate in Movement Behavior, Department of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
3 Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences and Physical Education, Tabriz University, Tabriz, East Azarbaijan, Iran
چکیده [English]

The main aim of the current study was to compare the performance of cognitive abilities and psychological factors of athletes and non-athletes who are healthy and infected with the corona virus (Covid-19). The statistical population of the present study was made up of all athletes and non-athletes of Mashhad city. From this community, 60 athletes and 60 non-athletes in the age range of 20 to 40 years were selected as subjects. The criterion for diagnosing corona disease was a positive PCR test. Personal profile questionnaire, Nejati cognitive abilities questionnaire (2013) and DASS-21 questionnaire were used to collect data. To test the hypotheses, multivariate analysis of variance was used at a significance level of less than 5 percent. . The findings showed; There is a significant difference between the performance of cognitive abilities and psychological factors of athletes and non-athletes who are healthy and infected with the corona virus (Covid-19). In the index of cognitive abilities, the results of the follow-up test showed that the non-athlete group with corona significantly scored lower than the other three groups, while between the other three groups (athletes with the disease, athletes without the disease and no significant difference was observed Also, in the index of psychological factors (depression, anxiety and stress), the results of the follow-up test showed that the non-athlete group with corona significantly scored higher than the other three groups, while between the other three groups (athlete, No significant difference was observed between non-diseased athletes and non-diseased non-athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive abilities
  • psychological indicators
  • anxiety
  • athletes
  • covid-19