تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل‌ دارچین بر غلظت سرمی آپلین و مقاومت به انسولین پسران چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران: ایران.

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، پیام نور کرج، ایران.

3 دانشگاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید پرحجم با مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی آپلین و مقاومت به انسولین پسران چاق بود. مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که در آن 42 دانش‌آموز پسر چاق منطقه 4 شهر تهران انتخاب و به گونه‌‌ تصادفی و مساوی به چهار گروه: 1) تمرین، 2) تمرین و مکمل‌، 3) مکمل‌، 4) کنترل تقسیم شدند. نمونه‌های خونی پیش و پس از تمرینات گرفته شد. دو گروه 1 و 2 برای مدت 8 هفته و 2 جلسه در هفته برنامه تمرین تناوبی شدید پر حجم را نیز انجام دادند. همچنین گروه 2 (تمرین و مکمل‌)، علاوه بر اجرای تمرینات همانند گروه 3 (تنها مکمل‌)، روزانه دو کپسول دارچین با وزن 360 میلی‌گرم مصرف کردند. سطوح آپلین، گلوکز و انسولین با کیت الایزا اندازه‌گیری و داده‌ها با آزمون‌ تحلیل واریانس یک طرفه، دو طرفه و تحلیل کواریانس در سطح معناداری 05/0≥α تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرینات HIT باعث کاهش سطوح سرمی آپلین شد (0001/0P=)، ولی مکمل‌ و تعامل تمرین و مکمل‌ بر سطوح آپلین سرمی تأثیر معناداری ندارد (05/0P>). هم‌چنین نتایج نشان داد تمرین، مکمل و تعامل این دو بر شاخص مقاومت انسولین تأثیر معناداری دارد (05/0P ≤). با توجه به این نتایج، نقش محوری تمرین و مصرف مکمل دارچین را در بهبود هم زمان الگوی ترشح اپلین و حساسیت انسولینی نمایان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of intense interval training and cinnamon supplementation on serum apelin concentration and insulin resistance in obese boys.

نویسندگان [English]

  • Parnia Sarikhani 1
  • Amin Yosefvand 2
  • Naser Zeynali 3
1 M.S, sports physiology, University of Tehran, Tehran: Iran.
2 M.A, Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Payam Noor Karaj, Iran.
3 University
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effect of 8 weeks of high-intensity interval training with cinnamon supplementation on serum apelin concentration and insulin resistance in obese boys. The current study was of an applied type, in which 42 obese male students of District 4 of Tehran city were randomly selected and equally divided into four groups: 1) exercise, 2) exercise and supplement, 3) supplement, 4) division control. became Blood samples were taken before and after training. Two groups 1 and 2 also performed a high-intensity interval training program for 8 weeks and 2 sessions per week. Also, group 2 (exercise and supplement), in addition to performing the same exercises as group 3 (only supplement), consumed two cinnamon capsules weighing 360 mg daily. Apelin, glucose, and insulin levels were measured with an ELISA kit and the data were analyzed by one-way, two-way analysis of variance and analysis of covariance at a significance level of α≥0.05. The results of the research showed that HIT exercises decreased the serum levels of apelin (P=0.0001), but the supplement and the interaction of exercise and supplement did not have a significant effect on the levels of serum apelin (P>0.05). Also, the results showed that exercise, supplementation, and the interaction of the two have a significant effect on the insulin resistance index (P ≤ 0.05). According to these results, the pivotal role of exercise and cinnamon supplementation in simultaneously improving the pattern of apelin secretion and insulin sensitivity was highlighted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intense interval training
  • Cinnamon supplement
  • Apelin
  • insulin resistance
  • Obese boys