بررسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر رضایت و قصد خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه ایوانکی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایوانکی، سمنان: ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران: ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران: ایران.

4 دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران: ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل مدل اثر بازاریابی الکترونیک بر رضایت و قصد خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان فروشگاه‌های ورزشی بود. نمونه‌گیری تحقیق حاضر به صورت تصادفی و با توجه به جمعیت نامحدود نمونه‌های آزمودنی‌ها 384 نفر به عنوان نمونه ‌آماری بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی الکترونیکی، رضایت‌مندی مشتریان و قصد خرید مشتریان بود. روایی پرسشنامه‌ها توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ها از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.84، 0.82 و 0.86 به دست آمد. از روش‌های آمار توصیفی برای تعیین میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی‌ها،درصدها استفاده شد و از روش‌های آمار استنباطی تحقیق حاضر به منظور تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه‌ها و مدل‌سازی تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بازاریابی الکترونیکی از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کند تا بهترین تجربه ممکن را برای مشتریان فروشگاه‌های ورزشی فراهم کند، بر این اساس بازاریابی الکترونیکی بر رضایت و قصد خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی اثر مثبتی دارد و باعث افزایش رضایت مشتریان از فروشگاه‌های ورزشی می‌شود که از طریق ارائه خدمات مشتری محور، اطمینان از کیفیت محصولات، ارسال سریع و ایجاد تجربه خرید مثبت محصولات و خدمات فروشگاه‌های ورزشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of electronic marketing on the satisfaction and purchase intention of sports store customers

نویسندگان [English]

  • Hesam Safkhani 1
  • Vahid Samimi 2
  • Arezoo Sadeghi Nia 3
  • Hamed karimi 4
1 Lecturer, University of Ivanki, Department of Sports Science, Faculty of Humanities, University of Ivanki, Semnan: Iran.
2 M.A., Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran: Iran.
3 M.A., Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran: Iran.
4 PhD , Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran: Iran.
چکیده [English]

This research aimed to analyze the effect of e-marketing on the satisfaction and purchase intention of sports store customers. The current research method was a descriptive survey type and applied in terms of purpose. The statistical population of this research was the customers of sports stores. The sampling of the present study was done randomly and according to the unlimited population of subjects, 384 people were selected as a statistical sample based on Morgan's table. The data collection tool was a researcher-made questionnaire on e-marketing, customer satisfaction, and customer purchase intention. 12 sports management professors confirmed the validity of the questionnaires and their reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient test as 0.84, 0.82, and 0.86 respectively. Descriptive statistics methods were used to determine the mean, standard deviation, frequencies, percentages, and inferential statistical methods used in this research for confirmatory factor analysis of questionnaires and research modeling. The results of the study showed that electronic marketing uses various tools and techniques to provide the best possible experience for the customers of sports stores, based on this, electronic marketing has a positive effect on the satisfaction and purchase intention of customers of sports stores and increases the satisfaction of customers from sports stores. It can be done by providing customer-oriented services, ensuring product quality, fast shipping, and creating a positive shopping experience for sports store products and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic marketing
  • Customer satisfaction
  • Purchase intention
  • Sports stores