تحلیل ارتباط بین میزان عزت نفس با ناهنجاری بدنی وآگاهی از تصویر بدنی زنان و مردان پرستار؛ با تأکید بر نقش متغیر تعدیل کننده جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: عمده ترین تأثیری کـه نارضـایتی از تـصویر بـدنی برکـارکرد روانشناختی افراد می گذارد، عزت نفس می‌باشد؛ اما تاکنون نقش جنسیت در این رابطه بررسی نشده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین عزت نفس با ناهنجاری بدنی و آگاهی از تصویر بدنی پرستاران با تأکید بر نقش تعدیل کننده جنسیت می باشد.

روش شناسی: آزمودنی های تحقیق شامل مردان و زنان پرستار (129 نفر) شاغل در بیمارستان های شهرستان بم می‌شد. ابتدا آزمودنی ها جهت تشخیص وجود عارضه های اسکلتی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس پرسش نامه های عزت نفس و تصویر بدنی، در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت تا به سوالات پاسخ دهند. به منظور تحلیل روابط بین متغیرها و اثرات بین آنها از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید.

نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عزت نفس به طور معنی داری ناهنجاری بدنی را پیش بینی می‌کند (0/001 = P). با این حال، ارتباطی بین آگاهی از تصویر بدنی و عزت نفس یافت نشد (0/174 = P). هم چنین نقش جنسیت بر تاثیر ناهنجاری بدنی بر عزت نفس معنی دار بود (0/032 = P). در حالی که نقش متغیر جنسییت بر تاثیر آگاهی از تصویر بدنی بر عزت نفس معنی دار نبود (0/109 = P).

نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد لازم است به منظور افزایش میزان عزت نفس پرستاران برنامه هایی جهت شناسایی و رفع ناهنجاری های قامتی آنان تدوین شود هم چنین به تفاوت هایی که ناهنجاری قامتی بر عزت نفس بین مردان و زنان می گذارد توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Self-esteem, Physical Abnormality, and Knowledge of Body image among Male and Female Nurses; with Emphasis on the Moderating Role of Gender Variable

نویسندگان [English]

  • Nayereh Yazdanpanah 1
  • Mansour Sahebozamani 2
  • Mahshid Zarezadeh 3
  • Mohammad Alimoradi 4
  • Mojtaba Iranmanesh 5
1 MSc Student, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran,
4 MSc, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
5 MSc, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: The major effect of dissatisfaction with body image on psychological functioning is self-esteem. However, the role of gender in this relationship has not been investigated yet. The main objective of the present study is to investigate the relationship between self-esteem and the level and severity of physical abnormality and knowledge of body image among nurses by examining the moderating role of gender.

Methodology: The participants included all male and female nurses (129 individuals) employed in hospitals in Bam city. First, the participants were examined to diagnose skeletal disorders. Then, the Self-Esteem and the body image Questionnaires were provided to the participants to answer the questions. Hierarchical regression analysis was used to analyze the relationships between variables and their effects.

Results: The results of the present study showed that self-esteem significantly predicts physical abnormality (P=0.001). However, no relationship was found between knowledge of body image and self-esteem (P=0.174). Additionally, the role of gender was significant in the effect of physical abnormality on self-esteem (P=0.032), while the moderating role of gender was not significant in the effect of knowledge of body image on self-esteem (P=0.109).

Conclusion: The results of the present study suggest that programs should be developed to identify and address body abnormalities to increase nurses' self-esteem. Attention should also be paid to the gender differences in the effect of physical abnormality on self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Posture
  • Self-esteem
  • Body image
  • Musculoskeletal disorder